Current report no 47/2012 / Raport bieżący nr 47/2012

June 30, 2012

Current report no 47/2012 / Raport bieżący nr 47/2012

Sale of shares in ASBIS Korea Co. Ltd.

Date: 30.06.2012

Title: Sale of shares in ASBIS Korea Co. Ltd.

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs that on June 29th, 2012 the Company received signed agreement from June 22nd, 2012 according to which the Issuer sold to Mr. Lee Jin Ha 60.000 shares of a nominal value of KRW 5,000 each in ASBIS Korea Co. Ltd. with its registered office in Seoul, Korea. Sold shares are equal to 1000% of share capital of this company and entitle to 60.000 votes (100% of all votes) at AGM of this company. Price for the sold shares was KRW 16.651.231.

Before the abovementioned transaction the Issuer had 60.000 shares of a nominal value of KRW 5,000 each at ASBIS Korea Co. Ltd., that were equal to 100% share in share capital of this company and were entitling to 60.000 votes (100% of all votes) at its AGM.

As a result of the abovementioned transaction, the Issuer does not have any shares in ASBIS Korea Co. Ltd.

The abovementioned transaction of sale of shares in ASBIS Korea Co. Ltd. was conducted due to the fact that this subsidiary was irrelevant to the Company’s operations.

 

Raport bieżący nr: 47/2012

Data: 30.06.2012

Tytuł: Zbycie udziałów w spółce ASBIS Korea Co. Ltd.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa z dnia 22 czerwca 2012 roku na podstawie której Emitent zbył na rzecz pana Lee Jin Ha łącznie 60.000 udziałów o wartości nominalnej 5.000 KRW każdy w spółce ASBIS Korea Co. Ltd. z siedzibą w Seulu, Korea. Zbyte udziały stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniają do 60.000 głosów (100% wszystkich głosów) na WZA tej spółki. Cena zbycia ww. udziałów wyniosła 16.651.231 KRW.

Przed ww. transakcją Emitent posiadał 60.000 udziałów o wartości nominalnej 5.000 KRW każdy w spółce ASBIS Korea Co. Ltd., które stanowiły 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniały do 60.000 głosów (100% wszystkich głosów) na jej WZA.

W wyniku powyższej transakcji Emitent nie posiada udziałów ASBIS Korea Co. Ltd.

Opisana powyżej transakcja zbycia udziałów w spółce ASBIS Korea Co. Ltd. została dokonana ze względu na fakt, iż ta spółka zależna była nieistotna dla działalności Spółki.

 

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.