Current report no 48/2012 / Raport bieżący nr 48/2012

July 18, 2012

Current report no 48/2012 / Raport bieżący nr 48/2012

Choosing of entity authorized to audit financial statements

Date: 18.07.2012

Title: Choosing of entity authorized to audit financial statements

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p 2 Act on Public Offering – current and periodic information 

Message:

According to § 5 sec. 1 p 19 and § 25 of Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal, the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") informs that on July 17th, 2012 it made decision to choose KPMG Limited as entity authorized to audit financial statements of the Issuer for Y2012 and consolidated financial statements of the Issuer’s capital group for Y2012, and to review half-year consolidated financial statements of the Issuer’s capital group for the first half of Y2012 and sign the appropriate agreement.

KPMG Limited with its registered office at Espridon 14, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus is inscribed on the list of entities authorized to audit financial statements (run by the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus) with certificate number E194/055.

The Issuer did not use KPMG Limited services in tax and corporate consultancy in the past.

The Board of Directors made the choice of the entity authorized to audit financial statements of the Issuer on the basis of authorization granted by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company from May 24th, 2012, in accordance with applicable regulations and professional standards. The agreement with KPMG Limited was signed for a period of one year.

 

Raport bieżący nr 48/2012

Data: 18.07.2012

Tytuł: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 17 lipca 2012 roku Rada Dyrektorów Emitenta wybrała KPMG Limited jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2012 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2012 rok, a także dokonania przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2012 roku i podjęła decyzję o podpisaniu właściwej umowy.

KPMG Limited z siedzibą Espridon 14, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Institute of Certified Public Accountants of Cyprus) pod numerem E194/055.  

Emitent nie korzystał w przeszłości z usług KPMG Limited w zakresie doradztwa podatkowego oraz korporacyjnego.

Rada Dyrektorów dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 maja 2012 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z KPMG Limited została zawarta na okres jednego roku.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.