Current report no 5/2010 K/ Raport bieżący nr 5/2010 K

April 22, 2010

Current report no 5/2010 K/ Raport bieżący nr 5/2010 K

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC hereby publishes corrected text of current report no 5/2010.

Date:   22.04.2010

Title:  Correct of current report no 5/2010

Legal Ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:  
 

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC hereby publishes corrected text of current report no 5/2010. Descriptive part of the report - about participation in the General Meeting - changed. The date, place and agenda of the General Meeting did not change.

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC informs that pursuant to Article 125 of the Cyprus Company Law, and in connection with par. 38 sec. 1 passage 1) of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodical information to be published by issuers of securities and conditions of consideration of information required by the law of non-member country’s law as equal, the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC convenes the Annual General Shareholders Meeting of ASBISc Enterprises PLC, to be held on May 18th, 2010 at 10:00 am CET at the Company’s headquarters at Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus with the following agenda:

Agenda:

1. Opening of the General Meeting of Shareholders;
2. Election of the Chairman of the General Meeting of Shareholders;
3. Establishing correctness of calling the General Meeting of Shareholders and its capability to make resolutions;
4. Receiving and considering the report of the directors and the financial statement of accounts and the balance sheet of the company for the year ended December 31st, 2009 with theauditors’ report;
5. Approval and adoption of the directors’ and auditors’ reports of the Company for the year ended December 31st, 2009;
6. Approval and adoption of the audited financial statements of the Company for the year ended December 31st, 2009;
7. Approval and adoption of the auditors’ remuneration for the year ended 31 December 2009;
8. Decision on authorization of the Board of Directors of the Company to appoint the auditors of the company and fix their remuneration for the year 2010 at a later date;
9. Considering and adopting a resolution on re-election of Directors;
10. Decision on the dividend for the year ended December 31st, 2009;
11. Closing of the General Meeting of Shareholders.

Pursuant to Article 72 of Articles of Association of ASBISc Enterprises PLC and to par. 38 sec. 1 passage 1) of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodical information to be published by issuers of securities and conditions of consideration of information required by the law of non-member country's law as equal, the Board of Directors of the Company, hereby announces that the right to participate in the General Meeting of Shareholders is vested to Shareholders who have submitted to the company inscribed individual deposit certificates or certificates confirming that shares have been deposited, at least two days before the date of the General Meeting and will not collect such certificates before the end of the Meeting. The deposit certificates of the shares should be submitted to the company's headquarters (the Board of Directors Office) at Diamond Court, 43 Koloniakou Street, Avios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus by 5:00 p.m. on May 13th, 2010.

Copies of the documents and information materials prepared for the General Shareholders Meeting, as required by the law, shall be available at ASBISc Enterprises PLC headquarters between 9 a.m. and 5 p.m.

The shareholders may participate in the General Shareholders Meeting and exercise the voting rights in person or by proxy. The shareholders shall be admitted to the General Shareholders Meeting against presentation of the identity cards. The attorney of the shareholders shall be obligated to present the identity card, a valid proxy and, in case of representation of the company - an excerpt from the company's register indentifying the person entitled to act in the name and on behalf of the company.


Raport bieżący nr 5 / 2010 K  

Data: 22.04.2010       

Tytuł: Korekta raportu bieżącego nr 5/2010

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC niniejszym przekazuje skorygowaną treść raportu bieżącego nr 5/2010. Zmianie uległa część opisowa raportu dotycząca uczestnictwa w WZ. Data, miejsce i porządek obrad WZ nie uległy zmianie.

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC niniejszym informuje, że zgodnie z Artykułem 125 Cypryjskiego Prawa Spółek, oraz w nawiązaniu do par. 38 ust. 1 p 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem czlonkowskim, zwołuje Walne Zgromadzenia ASBISc Enterprises PLC, na dzień 18 maja 2010 roku, na godzinę 10:00 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cypr.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta;
5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku;
6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku;
7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku;
8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2010 w późniejszym terminie;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o ponownym wyborze Dyrektorów;
10. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku;
11. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISc Enterprises PLC oraz z art par. 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Dyrektorów Spółki ogłasza że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci akcjonariusze, którzy dostarczyli do Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, i nie odbiorą tych certyfikatów przed końcem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus przed godz. 17:00 w dniu 13 maja 2010 r.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, ważnego pełnomocnictwa oraz w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.