Current report no 5/2011 / Raport bieżący nr 5/2011

May 04, 2011

Current report no 5/2011 / Raport bieżący nr 5/2011

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby publishes in the attached file the content of the draft resolutions of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held on May 30th, 2011.

Date: 04.05.2011

Title:  Content of draft resolutions for the AGM convened on May 30th, 2011

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  
The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby publishes in the attached file the content of the draft resolutions of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held on May 30th, 2011.

Legal ground: Paragraph 38, sec. 1 passage 3 of the Regulation of the Minister of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of non-member country as equal.

Draft resolutions (english version)

Projekty uchwał (wersja polskojęzyczna) 

 


Raport bieżący nr 5 / 2011   

Data: 04.05.2011       

Tytuł: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 30 maja 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") przekazuje w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 30 maja 2011 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Draft resolutions (english version)

Projekty uchwał (wersja polskojęzyczna) 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.