Current report no 6/2010 / Raport bieżący nr 6/2010

April 20, 2010

Current report no 6/2010 / Raport bieżący nr 6/2010

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby publishes in the attached file the content of the draft resolutions of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held on May 18th, 2010.

Date:   20.04.2010

Title:  Content of draft resolutions for the AGM convened on May 18th, 2010

Legal Ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:  
The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby publishes in the attached file the content of the draft resolutions of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held on May 18th, 2010.

Legal ground: Paragraph 38, sec. 1 passage 3 of the Regulation of the Minister of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of non-member country as equal.
 

Attachment_to_RB_6_2010_- Draft_Resolutions_for_AGM_May_2010.pdf

Attachment to RB 6 2010 - Form_1_- Power of attorney issued_by_legal_persons.pdf 

Attachment to RB 6 2010 - Form_2_- Power of attorney issued_by_individuals.pdf


Raport bieżący nr 6 / 2010   

Data: 20.04.2010       

Tytuł: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 18 maja 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") przekazuje w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 18 maja 2010 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik_do_RB_6_2010_Projekty_Uchwał_WZA_Maj_2010.pdf

Załącznik do RB 6 2010 - Wzór_1_- Pelnomocnictwo_udzielane przez osoby_prawne.pdf

Załącznik do RB 6 2010 - Wzór_2_- Pelnomocnictwo udzielane przez_osoby_fizyczne.pdf

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.