Current report no 6/2016 / Raport bieżący nr 6/2016

May 27, 2016

Current report no 6/2016 / Raport bieżący nr 6/2016

Content of draft resolutions for the AGM convened on June 23rd, 2016

Date: 27.05.2016

Title: Content of draft resolutions for the AGM convened on June 23rd, 2016

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Issuer”, “the Company") hereby publishes in the attached file the content of the draft resolutions of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held on June 23rd, 2016.

Legal ground: Paragraph 38, sec. 1 passage 3 of the Regulation of the Minister of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of non-member country as equal.

Draft Resolutions AGM 2016

Projekty Uchwał na ZWZA 2016

Raport bieżący nr: 6/2016

Data: 27.05.2016

Tytuł: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 23 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Emitent”, „Spółka") przekazuje w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekty Uchwał ZWZA 2016

Draft Resolutions AGM 2016

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.