Current report no 63/2012 / Raport bieżący nr 63/2012

November 17, 2012

Current report no 63/2012 / Raport bieżący nr 63/2012

Correction of the current report 62/2012 from November 16th, 2012

Date: 16.11.2012

Title: Correction of the current report 62/2012 from November 16th, 2012

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs that the current report 62/2012 published on November 16th, 2012 contained obvious editing error. The date of November 15th, 2012 should be replaced by the date of November 16th, 2012. Accordingly, the correct content of the report is:

 

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs that in order to execute the Resolution no. 1 of the EGM from December 21st, 2011, the Company during market session on November 16th, 2012 bought a total number of 3370 own shares.

The average unit price of the purchase was PLN 2.74 per share.

The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share.

The purchased package is 0.0061% of share capital and gives 3370 votes (0.0061%) at the AGM.

After this transaction, the Company has a total of 163498 own shares, representing 0.2946% of share capital and giving 163498 votes (0.2946%) at the General Meeting of Shareholders.

 

Raport bieżący nr: 63/2012

Data: 16.11.2012

Tytuł: Korekta raportu bieżącego nr 62/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż raport bieżący nr 62/2012 opublikowany 16.11.2012 zawierał oczywistą omyłkę pisarską.

Zamiast podanej daty 15 listopada 2012 roku powinna pojawić się data 16 listopada  2012 roku. W związku z powyższym poprawna treść raportu brzmi:

 

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r. Spółka podczas sesji giełdowej w dniu 16 listopada 2012 r. dokonała nabycia łącznie 3370 szt. akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 2,74 zł za szt.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 sztukę.

Nabyty pakiet stanowi 0,0061% kapitału zakładowego i daje 3370 głosów (0,0061%) na WZA.

Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 163498 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,2946% kapitału zakładowego i dających 163498 głosów (0,2946%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.