Current report no 7/2014 / Raport bieżący nr 7/2014

May 08, 2014

Current report no 7/2014 / Raport bieżący nr 7/2014

Financial forecast for 2014

Date: 8.05.2014Title: Financial forecast for 2014Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the Company’s financial forecast for Y2014.

The Company forecasts that in 2014 it will reach:

-       Sales revenue at the level between USD 1,6 billion and USD 1,75 billion, and

-       Net profit after tax at the level between USD 4,0 million and USD 5,0 million.

The forecasted values include the results of the crisis in Ukraine as estimated by the Company as of the date of the publication of this report. Such forecasted values result from the Company’s strategy that includes focus on further development of own brands sales, as well as increase in third party brands sales that could substitute the loss of sales from Ukraineand Russia.

The significant assumptions of the forecasted results are the following:

·      Situation in Ukraine will stabilize, i.e. it will be no worse than in Q1 2014

·      Depreciation of Russia’s and Ukraine’s currencies will not affect demand on those markets more than in Q1 2014

·      There would be no significant disturbance in the general economic environment in other markets where the Company operates

·      The private label business (Canyon and Prestigio) will continue to grow according to the Company’s and external analysts‘ expectations and there should not be any significant technology changes

·      competition on all major segments will remain at the same levels of Y2013

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company on a quarterly  basis. The monitoring and evaluation criterion will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each quarter of 2014. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.

Legal ground: § 5 sec. 1 p. 25 of the Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal (Dz. U. from 2009 No 33 pos. 259, as amended). 

Raport bieżący nr: 7/2014  

Data: 8.05.2014       Tytuł: Prognoza wyników finansowych na 2014 rok Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweWiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym ogłasza prognozę wyników finansowych Spółki na 2014 rok.

Spółka prognozuje, że w 2014 roku osiągnie:

-       przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,6 mld USD a 1,75 mld USD, i

-       zysk netto po opodatkowaniu w wysokości pomiędzy 4,0 mln USD a 5,0 mln USD.

Prognozowane wartości uwzględniają oszacowane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu skutki kryzysu na Ukrainie.

Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki zakładającej skupienie się na dalszym rozwoju sprzedaży marek własnych, jak również zwiększenie sprzedaży produktów innych producentów, które mogłyby zastąpić utraconą sprzedaż na Ukrainie i w Rosji.

Istotne założenia prognozowanych wyników:

·      Sytuacja na Ukrainie ustabilizuje się, tj. będzie nie gorsza niż w I kw. 2014 roku

·      Deprecjacja walut Rosji i Ukrainy nie wpłynie na popyt na tych rynkach bardziej niż w I kw. 2014

·      Nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka

·      Segment marek własnych (Canyon i Prestigio) będzie nadal rósł zgodnie z oczekiwaniami Spółki oraz analityków zewnętrznych oraz nie nastąpią żadne istotne zmiany technologiczne

·      Konkurencja w głównych segmentach pozostanie na takich samých poziomach jak w 2013 roku

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach kwartalnych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym kwartale 2014 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259, z późniejszymi zmianami).

                    

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.