Current report no 8/2013 / Raport bieżący nr 8/2013

April 12, 2013

Current report no 8/2013 / Raport bieżący nr 8/2013

Decision on liquidation of a subsidiary company

Title: Decision on liquidation of a subsidiary  

Date: 12.04.2013  

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:  

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", "the Issuer") hereby informs that on April 12th, 2013 it received information, that on April 12th, 2013 the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Prestigio Plaza Sp. z o.o. subsidiary company made resolution on dissolution and liquidation of Prestigio Plaza Sp. z o.o. 

According to the resolution opening of liquidation started on April 12th, 2013.

According to the resolution Mr. Piotr Walczak has been appointed as liquidator of Prestigio Plaza sp. z o.o.

Proper application on opening the liquidation process will be filled with District Court for capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Department of National Court Registrar.

Prestigio Plaza sp. z o.o. is the Issuer’s indirect subsidiary, since the Issuer has 100% shares at E.M. EURO-MALL LIMITED, which has 100% shares at Prestigio Plaza Sp. z o.o.

Decission on liquidation of Prestigio Plaza sp. z o.o. was made due to the fact that it was a non-active subsidiary, since all Group operations in Poland are already conducted through the Issuer's main subsidiary responsible for operations in Poland - Asbis PL Sp. z o.o. 

The Issuer expects to benefit from this decision due to decreased administrative expenses of the Group. 

Legal ground of this current report is art. 56 sec. 1 p 2 of Act from July 29th, 2005 on Public Offering and on conditions of introduction of financial instruments into organized system of trading and on public companies (Dz. U. from 2005, No 184, pos. 1539, with further changes) and art. 5 sec. 1 p 24 and art. 30 p 18 of Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal (Dz. U. from 2009, No 33, pos. 259, with further changes).

 

Raport bieżący nr: 8/2013  

Tytuł: Decyzja o likwidacji spółki zależnej  

Data: 12.04.2013  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:  

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2013 r. otrzymała informację, że 12 kwietnia 2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Prestigio Plaza Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji Prestigio Plaza Sp. z o.o. 

Zgodnie z uchwałą otwarcie likwidacji następuje z dniem 12 kwietnia 2013 roku.

Zgodnie z uchwałą na likwidatora Prestigio Plaza sp. z o.o. został powołany pan Piotr Walczak.

Właściwy wniosek w sprawie otwarcia postępowania likwidacyjnego zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Prestigio Plaza sp. z o.o. jest spółką pośrednio zależną od Emitenta,, ponieważ Emitent posiada 100% udziałów w E.M. EURO-MALL LIMITED, która posiada 100% udziałów w Prestigio Plaza Sp. z o.o.

Decyzja o likwidacji Prestigio Plaza sp. z o.o. została podjęta w związku z faktem, iż była to spółka nieaktywna, ponieważ działalność Grupy w Polsce jest prowadzona przez główną spółkę zależną Emitenta odpowiedzialną za działalność w Polsce - Asbis PL Sp. z o.o. 

Emitent oczekuje korzyści z powyższej decyzji w związku z ograniczeniem kosztów ogólnego zarządu Grupy. 

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 24 i § 30 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.