Current report no 8/2018 / Raport bieżący nr 8/2018

March 29, 2018

Current report no 8/2018 / Raport bieżący nr 8/2018

Financial forecast for 2018

Date: 29 March 2018

Title: Financial forecast for 2018

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", „the Issuer”) hereby announces the Company’s financial forecast for Y2018.

The Company forecasts that for 2018 will reach the following:

- Sales revenue at the level between USD 1,8 billion and USD 1,9 billion

- Net profit after tax at the level between USD 9 million and USD 10,0 million

Forecasted values result from the Company’s strategy that includes -but not limiting to- more focus on sales in the FSU and CEE regions, increase in third party brands’ distribution and continuation of stable back-to-back own brands business.

The significant assumptions made on the forecasted results are the following:

- The situation in our major markets of Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus and Slovakia will not deteriorate, as compared to H2 2017

- There will not be any major devaluations of the currencies of Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine, and therefore it will not negatively affect demand on those markets

- There would be no significant disturbance in the general economic environment in other markets where the Company operates

- Competition in all major segments will remain similar to that of 2017, with no new significant market entrants

- The Group will continue enjoying favorable terms from its key suppliers.

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company on a quarterly basis. The monitoring and evaluation criteria will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each quarter of 2018. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.

Legal ground: § 5 sec. 1 p. 25 of the Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal (Dz. U. from 2009 No 33 pos. 259, as amended).

Raport bieżący nr: 8/2018

Data: 29 marca 2018

Tytuł: Prognoza wyników finansowych na 2018 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", „Emitent”) niniejszym ogłasza prognozę wyników finansowych Spółki na 2018 rok.

Spółka prognozuje, że w 2018 roku zanotuje:

- Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,8 mld USD a 1,9 mld USD

- Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 9 mln USD a 10 mln USD

Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki obejmującej – lecz nie ograniczającej się do - większą koncentrację na sprzedaży w regionach krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększenie dystrybucji produktów innych producentów oraz kontynuację stabilnego biznesu marek własnych prowadzonego w modelu back-to-back.

Istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników są następujące:

- Sytuacja na naszych głównych rynkach, tj. w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi oraz na Słowacji, nie pogorszy się w porównaniu do II półrocza 2017 roku

- Nie nastąpi znaczna dewaluacja walut Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy, dlatego też nie wpłynie to negatywnie na popyt na tych rynkach

- Nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka

- Konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2017 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku

- Grupa będzie nadal korzystała z korzystnych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach kwartalnych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym kwartale 2018 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259, z późniejszymi zmianami)

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.