Current report no 9/2011 / Raport bieżący nr 9/2011

July 28, 2011

Current report no 9/2011 / Raport bieżący nr 9/2011

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC („the Issuer“, „the Company“) hereby informs that following the economic situation in Belarus the Company has conducted an in-depth analysis of its position in this country.

Date: 28.07.2011

Title:  Statement on the Company’s operations in Belarus

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - current and periodic information

Message:  
The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC („the Issuer“, „the Company“) hereby informs that following the economic situation in Belarus the Company has conducted an in-depth analysis of its position in this country. The analysis included the consequences of the economic turbulence in Belarus on the Company’s Q2 2011 results and possible influence in future periods.

According to this analysis:
- The Company’s sales and gross profit emanating from Belarus have decreased significantly
- There was a significant foreign exchange impact on the Company’s income statement which was a result of the huge devaluation (by more than 65%) of the Belarusian Ruble (BYR)
- The Company’s expenses have increased since it was obliged to pay severence benefits
- The Company has been unable to freely convert the Belarussian local currency to US dollars

The Company has taken a number of steps to decrease this influence, including:
- conducted sales more selectively to reduce credit risk and avoid further foreign exchange exposure
- have increased sales prices to customers

Finally, the Company expects to record a loss of USD 2.5 million from its Belarussian operations affecting its consolidated Q2 2011 results.  It is difficult for the management to assess any future losses that may arise in Belarus due a possible further devaluation of the local currency against the US Dollar, the reporting currency of the ASBIS Group. It is reasonable though to expect a further US$ 1 million loss, mainly foreign exchange related by converting receivables denominated in local currency to US dollars.

Overall, the Board of Directors believes that the consolidated results of Q2 2011 and H1 2011 will be negatively affected by $2,5 million due to the Belarussian unfavorable economic situation; the yearly loss from operations in Belarus stand-alone is expected to reach US$3,1 millon.

The Company will inform about further development of the situation in Belarus, if any significant changes will occur, or if actual results will differ from expectations described in this current report. 

 


 

Raport bieżący nr 9 / 2011   

Data: 28.07.2011       

Tytuł:  Oświadczenie na temat działalności Spółki na Białorusi

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC („Emitent“, „Spółka“) niniejszym informuje, że w związku z sytuacją gospodarczą na Białorusi Spółka przeprowadziła dogłębną analizę swojej sytuacji w tym kraju. Analiza objęła konsekwencje zawirowań gospodarczych na Białorusi dla wyników spółki w II kwartale 2011 roku oraz możliwy wpływ w przyszłych okresach.

Analiza wykazała, że:

- Sprzedaż i zysk brutto Spółki pochodzące z Białorusi znacznie zmalały

- Miał miejsce znaczny wpływ walut na rachunek wyników Spółki, wynikający z ogromnej dewaluacji (o ponad 65%) rubla białoruskiego (BYR)

- Koszty spółki wzrosły w związku z faktem, iż była ona zobowiązana do zapłaty świadczeń związanych z odprawami

- Spółka nie była w stanie swobodnie konwerować lokalnej waluty białoruskiej na Dolara amerykańskiego


Spółka podjęła szereg kroków by zmniejszyć ten wpływ, wliczając w to:

- bardziej selektywną sprzedaż, w celu redukcji ryzyka kredytowego oraz uniknięcia przyszłego ryzyka walutowego

- zwiększenie cen sprzedaży do klientów

Ostatecznie Spółka oczekuje, że na swoich operacjach na Białorusi zanotuje 2,5 mln USD straty, co wpłynie na skonsolidowane wyniki II kwartału 2011 roku.

Managementowi trudno jest oszacować ewentualne przyszłe straty, które mogą pojawić się na Białorusi, w związku z możliwą dalszą dewaluacją lokalnej waluty wobec Dolara amerykańskiego, który jest walutą sprawozdawczą Grupy ASBIS. Zasadne jest jednak spodziewać się dalszego 1 miliona USD straty, związanej głównie z walutami przy konwersji należności denominowanych w walucie lokalnej na Dolara amerykańskiego.

Ogólnie rzecz biorąc Rada Dyrektorów Spółki uważa, że skonsolidowane wyniki za II kwartał 2011 roku oraz I półrocze 2011 roku będą w sposób negatywny obciążone kwotą w wysokości 2,5 miliona USD w związku z niekorzystną sytuacją gospodarczą na Białorusi; oczekuje się, że strata na operacjach na samej Białorusi w skali roku sięgnie 3,1 miliona USD.

Spółka będzie informować o rozwoju sytuacji na Białorusi, jeśli nastąpią istotne zmiany lub jeśli rzeczywiste wyniki będą różnić się od oczekiwań opisanych w niniejszym raporcie bieżącym.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.