Current report no 9/2015 / Raport bieżący nr 9/2015

June 23, 2015

Current report no 9/2015 / Raport bieżący nr 9/2015

Reelection of member to the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc

Date: June 23rd, 2015

Title:  Reelection of member to the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc


Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  


The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", „the Issuer“) hereby announces that Annual General Meeting of Shareholders of the Company, that was held on June 23rd, 2015 reelected Mr. Efstathios Papadakis to the Board of Directors.

Efstathios Papadakis joined the Group in 2009. His career includes a number of positions related to business and public administration. Since 1962 he was involved in the petroleum business. Then he served as a member of the Board of Directors' of many Cyprus private and public companies, including KEO (Vice President), Amathus Navigation, Orphanides Supermarkets, A.S.G. and Phil. Andreou. He served as a Minister of Labour and Social Insurance Ministry (1997-1998) and a president of the CYTA Board of Directors (2000-2003). He also served on the BOD of Limassol’s Chamber Of Commerce and on the Cyprus Commercial and Industrial Chamber centre of productivity. From the 1st of January 2009 he is a member of the Temporary Managing Committee of the Cyprus University of Technology (TEPAK).He also served as an Officer in Civil Defence and is a member of the Board of Directors of the Institute of Eurodemocracy and is a member of many charitable institutions. He graduated from the University of Economics and Commerce, Athens.

According to Mr. Efstathios Papadakis‘ declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.


Raport bieżący nr 9/2015

Data:  23.06.2015       Tytuł:  Ponowny wybór członka Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweWiadomość:


Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (“Spółka", „Emitent“) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015, wybrało ponownie do Rady Dyrektorów Pana Efstathios Papadakis.

Efstathios Papadakis dołączył do firmy w 2009 roku. Kariera pana Papadakisa obejmuje szereg pozycji związanych z biznesem i administracją publiczną. Od 1962 roku był związany z przemysłem paliwowym. Następnie sprawował funkcję członka Rady Dyrektorów wielu prywatnych i publicznych firm na Cyprze, włączając KEO (Wiceprezydent), Amathus Navigation, Orphanides Supermarkets, A.S.G. oraz Phil. Andreou.Był Ministrem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1997-1998) oraz prezydentem Rady Dyrektorów CYTA (2000-2003). Sprawował funkcję członka Rady Dyrektorów Izby Handlowej w Limassol oraz Centrum produktywności Cyprysjkiej Izby  Handlu i Przemysłu. Od 1 stycznia 2009 jest członkiem Tymczasowego Komitetu Zarządzającego Cypryjskiego Uniwersytetu Technologicznego (TEPAK). Był Oficerem Obrony Cywilnej oraz członkiem Rady Dyrektorów Instytutu Eurodemokracji. Jest członkiem wielu instytucji charytatywnych. Ukończył Uniwersytet Ekonomii i Handlu w Atenach.

Zgodnie z deklaracją Pana Constantinos Tziamalis, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.