Current report # 9/ Raport bieżący # 9

December 14, 2007

Current report # 9/ Raport bieżący # 9

The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc informs, that today Mr. Henri Richard has been appointed as a Non-Executive Director on the Company’s Board of Directors.

Current report no. 9/2007

Subject: Appointment of a new Non- Executive Director

The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc (the “Company”) hereby informs, that today Mr. Henri Richard has been appointed as a Non-Executive Director on the Company’s Board of Directors.

Mr. Henri Richard graduated from the Master Programme in Sciences and Physics at the University Paris Jussieu. He is currently a Senior Vice President, Chief Sales & Marketing Officer for Freescale Semiconductor, a world leader in the embedded semi-conductor industry.

During the past two decades, Mr. Richard has held various senior management positions in Europe with leading companies in the IT industry, including Vice President-EMEA Strategic Accounts with Seagate Technology , and Vice President and Managing Director-Europe, Middle East and Africa for Conner Peripherals . Previously, he was Vice President of Marketing with Metrologie International (France), and Chief Executive Officer with Informatique Haute Performance (France), a company he founded . Since his move to the United States in the late nineties, Mr. Richard was Vice President Sales & Support WW Distribution & E-Business, IBM Technology Group, and was a member of IBM's top 300 executives group. He also was Executive Vice President, WW Field Operations for WebGain, a privately held software company delivering Enterprise development tools. Later he joined Advanced Micro Devices where he became Executive Vice President, Chief Sales & Marketing Officer.

Mr. Henri Richard does not conduct any activities which may compete with ASBISc Enterprises Plc. He is not entered into Doubtful Debtors Registry.

The legal grounds: § 5 section 1 point 22 of the Ordinance of the Finance Minister dated 19 October 2005, concerning current and periodical reports to be prepared by securities’ issuers and Article 56 section 1 point 2 of the Act dated 29 July 2005, on public offering and conditions of listing financial instruments on an organized system of trade and on public companies.

Signed by:
Tziamalis Constantinos
Investor Relations and Credit Director

 Raport bieżący nr 9/2007

Tytuł: Powołanie nowego Dyrektora niewykonawczego

Zarząd ASBISC Enterprises Plc (“Spółka”) niniejszym informuje że w dniu dzisiejszym Pan Henri Richard został powołany na stanowisko Dyrektora niewykonawczego w Zarządzie Spółki. Pan Henri Richard ukończył Uniwersytet Paris Jussieu z tytułem magistra Nauk Ścisłych i Fizyki. Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa, Szefa Sprzedaży i Marketingu w Freescale Semiconductor, światowym liderze w branży wbudowanych półprzewodników.

W ciągu dwóch poprzednich dekad pan Richard zajmował różne wyższe stanowiska kierownicze w Europie w wiodących spółkach branży IT, między innymi Wiceprezesa EMEA Klienów Strategicznych w Seagate Technology, oraz Wiceprezesa i Dyrektora Zarządzającego na Europę, Bliski Wschód oraz Afrykę w Conner Peripherals. Poprzednio zajmował on stanowisko Wiceprezesa ds. Marketingu w Metrologie International (Francja), oraz Dyrektora Generalnego w Informatique Haute Performance (Francja), spółce którą założył. Po przeprowadzce do USA w końcu lat dziewięćdziesiątych, pan Richard był Wicerezesem ds. Sprzedaży i Wsparcia WW Dystrybucji & E-Business, Grupy Technologicznej IBM, oraz był członkiem grupy czołowego kierownictwa IBM top 300. Ponadto pełnił rolę Wiceprezesa wykonawczego WW Field Operations w WebGain, prywatnej spółce softwarowej dostarczającej narzędzi rozwoju dla przedsiębiorstw. Następnie został zatrudniony w Advanced Micro Devices gdzie został Wiceprezesem Wykonawczym, Szefem Sprzedaży i Marketingu.

Pan Henri Richard nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisano przez:
Tziamalis Constantinos
Dyrektor ds. Kontroli kredytów oraz relacji inwestorskich

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.