Current report no 7/2012 / Raport bieżący nr 7/2012

January 20, 2012

Current report no 7/2012 / Raport bieżący nr 7/2012

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company“, „the Issuer“) hereby informs that on January 19th, 2012 the Company received from Aviva Investors Poland SA information about the change of number of shares.

Current report no: 7/2012 

Date: 20.01.2012 

Title: Notification about descending below the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders 

Legal ground: Art. 70 p 1 Act on Public Offering - purchase of sale of significant number of shares 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company“, „the Issuer“) hereby informs that on January 19th, 2012 the Company received from Aviva Investors Poland SA acting on behalf of Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (" the Fund"), as an entity, which Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. commissioned manage investment portfolios of investment funds, which body it is, an indication that as a result of sales of shares made on 13 January 2012 (settled on 13 January 2012), the level of commitment of the Fund in the total number of votes at the general meeting of the Company decreased. 

Consequently the above event the Fund has 2 543 976 shares of the Company, representing 4.58% of share capital of the Company, entitling to 2 543 976 votes, which represent 4.58% of total votes at the general meeting of the Company. 

Prior to the above change the Fund had 2 843 976 shares of the Company, representing 5.12% of the share capital of the Company and entitling to 2 843 976 votes, which represented 5.12% of total votes at the general meeting of the Company.  
 

Raport bieżący nr: 7/2012

Data: 20.01.2012 

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Treść raportu: 

Rada Dyrektorów ASBISc ENTERPRISES PLC ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 19 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała od Aviva Investors Poland S. A. działającego w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz"), jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, informację, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki dokonanej w dniu 13 stycznia 2012 roku (rozliczanej w dniu 13 stycznia 2012 roku) zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusz posiada 2 543 976 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 543 976 głosów, które stanowią 4,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Przed ww. zmianą Fundusz posiadał 2 843 976 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,12% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 843 976 głosów, co stanowiło 5,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.