Current report no 9/2012 / Raport bieżący nr 9/2012

January 31, 2012

Current report no 9/2012 / Raport bieżący nr 9/2012

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”), informs that according to preliminary calculation the Company’s net profit in Q4 2011 may have exceeded USD 7.6 million, and therefore positively affected net profit level for the whole 2011.

Current report no: 9/2012 

Date: 31.01.2012 

Title: Information about possibility of exceeding net profit forecast 

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information 

Message: 

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”), in relation to the Company’s financial forecast for year 2011 published in current report 3/2011 from February 23rd, 2011 and updated in current report 10/2011 from July 28th, 2011 hereby informs that according to preliminary calculation the Company’s net profit in Q4 2011 may have exceeded USD 7.6 million, and therefore positively affected net profit level for the whole 2011. 

The Company’s forecast assumed net profit between USD 3 million and USD 4,5 million for 2011. 

Following the preliminary result of Q4 2011, the Company’s net profit for 2011 may have exceeded USD 5 million which is more than 10% higher than the forecasted level of net profit. 

The reasons of this positive impact are: 

- upgraded product portfolio that allows the Company to achieve better gross profit margins 

- growing sales of own brands Prestigio and Canyon 

- upgraded hedging strategies that secure the Company from currency losses 

- shortage of the Hard Disk Drive products which led to better margins 

In the same time the Company informs that the abovementioned numbers are preliminary and are subject to change, and the final level of net profit for Q4 2011 will be published in interim report for Q4 2011 scheduled for February 28th, 2012, and for 2011 year in the audited annual report for 2011 scheduled for March 29th, 2012. 

This current report is published in relation to art. 5 sec. 1 p 25 of the Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by the Issuers and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal.  

 

Raport bieżący nr: 9/2012 

Data: 31.01.2012 

Tytuł: Informacja o możliwości przekroczenia prognozy zysku netto 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Wiadomość: 

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do prognozy finansowej wyników Spółki na rok 2011 opublikowanej raportem bieżącym 3/2011 z 23 lutego 2011 roku a następnie zaktualizowanej w raporcie bieżącym 10/2011 z 28 lipca 2011 roku, niniejszym informuje, iż zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami zysk netto osiągnięty przez Spółkę w IV kwartale 2011 roku mógł przekroczyć 7,6 mln USD, i w związku z tym pozytywnie wpłynąć na poziom wyniku netto za cały 2011 rok. 

Prognoza wyników Spółki zakładała zysk netto w 2011 roku na poziomie pomiędzy 3 mln USD a 4,5 mln USD. 

W związku ze wstępnymi wynikami Spółki w IV kwartale 2011 roku, zysk netto Spółki w 2011 roku mógł przekroczyć 5 mln USD, co jest wartością wyższą o ponad 10% w stosunku prognozowanego poziomu zysku netto. 

Przyczyny pozytywnego wpływu są następujące: 

- ulepszone portfolio produktowe, które pozwala Spółce na osiąganie lepszych marż zysku brutto 

- rosnąca sprzedaż produktów pod markami własnymi Prestigio i Canyon 

- ulepszone strategie hedgingowe, które zabezpieczają Spółkę przed stratami walutowymi 

- niedobór dysków twardych, który doprowadził do podwyższenia marż 

Jednocześnie Spółka informuje, że podane powyżej wartości mają charakter wstępny oraz mogą ulec zmianie, oraz że ostateczny poziom zysku netto za IV kwartał 2011 roku zostanie opublikowany w raporcie okresowym za IV kwartał 2011 roku zaplanowanym na 28 lutego 2012 roku, a za 2011 rok w zbadanym raporcie rocznym za 2011 rok zaplanowanym na 29 marca 2012 roku. 

Niniejszy raport bieżący jest publikowany zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.