Current report No 01/2020 / Raport bieżący nr 01/2020

January 02, 2020

ASBIS, Investor, shares, company

Current report No 01/2020 / Raport bieżący nr 01/2020

Dates of publication of periodic reports and information on submitting consolidated periodic reports in the financial year 2020.

Date: 2020-01-02

Legal basis:  Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information.

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the publication dates of periodic reports in the year 2020:

Consolidated quarterly reports:

- Q4 2019 - February 27th, 2020

- Q1 2020 - May 7th, 2020

- Q3 2020 - November 5th, 2020

Consolidated semi-annual report:

- H1 2020 - August 12th, 2020

Consolidated annual report:

- Consolidated annual report for 2019 - March 30th, 2020.

The Board of Directors informs that according to § 79(2) of the Regulation of the Minister of Finance from March 29th, 2018 on current and periodic information published by the issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of a non-member country as equal ("the Regulation") the Company resigned from publication of consolidated quarterly report for  Q2 2020.

In the same time, according to § 60(3) of the Regulation, the Company informs that it will publish consolidated periodic reports and - as an issuer with registered office in a country other than the Republic of Poland - the Company will not publish individual periodic reports.


                    

Data sporządzenia:  2020-01-02

Temat:                                                             

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe                     

Treść raportu:                                                          

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  („Spółka”) niniejszym informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kw. 2019 roku - 27 lutego 2020 r.

- za I kw. 2020 roku - 7 maja 2020 r.

- za III kw. 2020 roku - 5 listopada 2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny:

- za I półrocze 2020 roku - 12 sierpnia 2020 r.

Skonsolidowany raport roczny:

- Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 30 marca 2020 r.

Rada Dyrektorów informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 60 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, że będzie publikowała skonsolidowane raporty okresowe i - jako emitent z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska - nie będzie publikowała jednostkowych raportów okresowych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.