Current report No 10/2024 / Raport bieżący nr 10/2024

May 08, 2024

ASBIS, INVESTOR

Current report No 10/2024 / Raport bieżący nr 10/2024

The financial forecast for FY2024

Date: 2024-05-08
Time of disclosure: 9:55 CET
Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the Company's financial forecast for Y2024.

The Company forecasts that in 2024 will reach the following:

 • Sales revenue at the level between USD 3.1 billion and USD 3.4 billion,
 • Net profit after tax at the level between USD 60.0 million and USD 64.0 million.

Forecasted values result from the Company's strategy including - but not limited to - a greater focus on computing and consumer electronic products – including our own brands - through Retail, e-Tail and SMB routes to market, as well as solutions for Data Centers to medium and large enterprises in the geo where we operate.

The significant assumptions made on the forecasted results are the following:

 • There will be no additional attack on any other country by Russia in the territories we operate in,
 • There will not be any attempt from Russia to take over the whole or other parts of Ukraine,
 • There will be no further escalation of the war and the situation will remain at least at the current status, where no fights are happening in the capital of Ukraine,
 • There will be no further sanctions on any other country/ies where we operate,
 • The political situation in the non-conflict markets, will not deteriorate and there will be stability in the financial environment of these markets,
 • There will not be any significant decrease in demand or supply for IT products,
 • The financial environment in our major markets of Kazakhstan, United Arab Emirates, and Slovakia will not deteriorate, as compared to the one of 2023,
 • There will not be any major devaluations of the currencies in our major markets, and therefore it will not negatively affect demand in those markets,
 • There would be no significant disturbance in the general economic environment in other markets where the Company operates,
 • There would be no significant decrease in sales of higher-margin products and solutions in both Value-Added Distribution (VAD) and private-label products,
 • Competition in all major segments will remain similar with that of 2023, with no new significant market entrants,
 • The Group will continue enjoying the same terms from its key suppliers,
 • The Smartphones segment will not deteriorate more than 10% compared to that of FY 2023 in the markets we operate,
 • There will not be any further increase in the cost of financing in all major markets we operate and availability of funds to support operations,
 • There will not be any significant changes in consumer behavior,
 • There will not be any new technology marketed to which the Group does not have access for its distribution network.

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company quarterly. The monitoring and evaluation criteria will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each quarter of 2024. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.


 

Data sporządzenia: 2024-05-08
Godzina publikacji: 9:55 CET
Temat: Prognoza wyników finansowych na 2024 rok.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym ogłasza prognozę wyników finansowych Spółki na 2024 rok.

Spółka prognozuje, że w 2024 roku osiągnie: 

 • Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 3,1mld USD a 3,4mld USD,
 • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 60,0 mln USD a 64,0 mln USD

Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki obejmującej – lecz nie ograniczającej się do - większej koncentracji na produktach związanych z przetwarzaniem danych oraz elektronice użytkowej, w tym produktach naszych marek własnych, dystrybuowanych poprzez tradycyjne i internetowe sklepy detaliczne oraz małe i średnie firmy, a także naszych rozwiązaniach dla centrów danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw na rynkach, na którym działamy.

Istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników są następujące:

 • Nie będzie kolejnych ataków przez Rosję na inne kraje naszej działalności,  
 • Nie będzie próby przejęcia przez Rosję całości lub części Ukrainy, 
 • Nie będzie dalszej eskalacji wojny i sytuacja pozostanie przynajmniej na obecnym poziomie, gdzie w stolicy Ukrainy nie toczą się żadne walki,  
 • Nie będzie kolejnych sankcji na kraje, w których prowadzimy działalność,   
 • Sytuacja polityczna na rynkach niezaangażowanych w wojnę na Ukrainie, nie ulegnie pogorszeniu, a sytuacja finansowa na tych rynkach będzie stabilna, 
 • Nie wystąpi znaczący spadek popytu lub podaży na produkty IT, 
 • Nie ulegnie pogorszeniu sytuacja finansowa na naszych głównych rynkach w Kazachstanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Słowacji, w porównaniu z 2023 rokiem, 
 • Nie wystąpi istotna dewaluacja walut na głównych naszych głównych rynkach i tym samym nie wpłynie to negatywnie na popyt na tych rynkach,  
 • Nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka, 
 • Nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i na produkty pod markami własnymi, 
 • Konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2023 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku, 
 • Grupa będzie nadal korzystała z tych samych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców, 
 • Segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 10% w stosunku do 2023 roku, na rynkach, na których działamy, 
 • Nie będzie dalszych wzrostów kosztów finansowania na wszystkich głównych rynkach, na których działamy i pożyczamy środki na wsparcie operacji, 
 • Nie wystąpią znaczące zmiany w zachowaniach klientów, 
 • Nie pojawi się na rynku, żadna nowa technologia, do której Grupa nie miałaby dostępu w ramach swojej dystrybucji.

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach kwartalnych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym kwartale 2024 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.