Current report No 11/2021 / Raport bieżący nr 11/2021

April 26, 2021

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 11/2021 / Raport bieżący nr 11/2021

Selling the treasury shares to the Company's key employees.

Date: 2021-04-26

Time of disclosure: 11:38 CET  

Legal basis:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information. 

Message: The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that to execute the Resolution no. 1 of the Extraordinary General Shareholders Meeting dated July 15th, 2019, it started selling 325,389 of treasury shares, representing 0.59% of share capital and giving 325,389 votes (0.59%) at the General Shareholders Meeting.  

The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share. 

The treasury shares were offered to the Company's key employees for the consideration of PLN 5.0 per share.

The shares are subject to a contractual 12-month lock-up period. 

Treasury shares have been purchased on the Warsaw Stack Exchange under the buy-back program. The average unit price of the purchase was PLN 2.52 per share.  

Details of the transactions concluded will be provided in the interim report for the first quarter of 2021.


 

Data sporządzenia:  2021-04-26

Godzina publikacji: 11:38 CET

Temat: Sprzedaż akcji własnych Spółki kluczowym pracownikom Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu: Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  („Spółka”) niniejszym informuje iż celem wykonania Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 lipca 2019 r. rozpoczęła proces sprzedaży 325.389 akcji własnych stanowiących 0,59% kapitału zakładowego i dających 325.389 głosów (0,59%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję. 

Akcje własne zostały zaoferowane kluczowym pracownikom Spółki za cenę 5,0 PLN za jedną akcję.

Akcje objęte są  umownym 12 miesięcznym okresem blokady. 

Akcje własne zostały nabyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach programu skupu akcji własnych. Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 2,52 zł za akcję. 

Szczegółowe informacje o zawartych transakcjach zostaną przekazane w raporcie okresowym za I kwartał 2021 r.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.