Current report No 11/2023 / Raport bieżący nr 11/2023

May 10, 2023

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY, REVENUE

Current report No 11/2023 / Raport bieżący nr 11/2023

The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on the dividend.

Date: 2023-05-10

Legal basis:

Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces, that the Annual General Meeting of Shareholders, that was held on May 10th, 2023 made a resolution on the payment of the dividend to the Company's shareholders. 

The Annual General Meeting of Shareholders declared a dividend payment of USD 0.25 per share in line with the recommendation of the Company's Board of Directors.

All shares except treasury stock in the Company are subject to the dividend. The Annual General Meeting of Shareholders set the dividend date for June 26th, 2023 and the dividend pay-out date for July 6th, 2023.  

Thus, the total dividend from the Company’s profit for 2022 including the interim dividend, paid in December 2022, will amount to USD 0.45 per share.


 

Data sporządzenia: 2023-05-10

Temat:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy. 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 10 maja 2023 roku, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 USD na akcję zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki. 

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki za wyjątkiem akcji własnych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 26 czerwca 2023 roku, a datę wypłaty dywidendy na dzień 6 lipca 2023 roku. 

Tym samym, całościowa dywidenda z zysku Spółki za 2022 r. uwzględniająca zaliczkę na poczet dywidendy wypłaconą w grudniu 2022 r. wyniesie 0,45 USD na akcję

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.