Current report No 12/2020 / Raport bieżący nr 12/2020

May 06, 2020

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 12/2020 / Raport bieżący nr 12/2020

The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on the dividend.

Date: 2020-05-06

Legal basis:  Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information.

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders, that was held on May 6th, 2020 made a resolution on the payment of the dividend to the Company's shareholders.

The Annual General Meeting of Shareholders declared a dividend payment of USD 0.075 per share in line with the recommendation of the Company's Board of Directors.

All 55,500,000 shares in the Company are subject to the dividend.

Therefore the total amount of dividend will amount to USD 4,162,500.

The Annual General Meeting of Shareholders set the dividend date for May 21st, 2020 and the dividend pay-out date for June 4th, 2020.

Thus, the total dividend from the profit for 2019 including the interim dividend, will amount to USD 0.135 per share, which means a total payment of USD 7,492,500.


Data sporządzenia:  2020-05-06

Temat: 

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe                 

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  („Spółka”) niniejszym informuje że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 06 maja 2020 roku, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

Dywidendą objęte są wszystkie 55.500.000 akcje Spółki.

W związku z tym, łączna kwota dywidendy wyniesie 4.162.500 USD.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21 maja 2020 roku, a datę wypłaty dywidendy na dzień 4 czerwca 2020 roku.

Tym samym,  całościowa dywidenda z zysku za 2019 r. uwzględniająca zaliczkę na poczet dywidendy, wyniesie 0,135 USD na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości 7.492.500 USD.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.