Current report No 12/2024 / Raport bieżący nr 12/2024

May 08, 2024

ASBIS, INVESTOR

Current report No 12/2024 / Raport bieżący nr 12/2024

The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on the dividend.

Date: 2024-05-08
Title: The resolution of the Annual General Meeting of Shareholders on the dividend.
Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information.

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces, that the Annual General Meeting of Shareholders, that was held on May 08th, 2024 made a resolution on the payment of the dividend to the Company's shareholders.

The Annual General Meeting of Shareholders declared a dividend payment of USD 0.30 per share in line with the recommendation of the Company's Board of Directors.

All shares in the Company are subject to the dividend.

The Annual General Meeting of Shareholders set the dividend date for June 17th, 2024 and the dividend pay-out date for June 27th, 2024.

Thus, the total dividend from the Company’s profit for 2023 including the interim dividend, paid in December 2023, will amount to USD 0.50 per share, which means a total payment of USD 27,750,000.


 

Data sporządzenia: 2024-05-08
Temat: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 08 maja 2024 roku, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 USD na akcję zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki za wyjątkiem akcji własnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 17 czerwca 2024 roku, a datę wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2024 roku.

Tym samym, całościowa dywidenda z zysku Spółki za 2023 r. uwzględniająca zaliczkę na poczet dywidendy wypłaconą w grudniu 2023 r. wyniesie 0,50 USD na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości 27.750.000 USD.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.