Current report No 13/2024 / Raport bieżący nr 13/2024

May 08, 2024

ASBIS, INVESTOR

Current report No 13/2024 / Raport bieżący nr 13/2024

Reelection of members to the Board of Directors of ASBISC ENTERPRISES PLC.

Date: 2024-05-08
Title: Reelection of members to the Board of Directors of ASBISC ENTERPRISES PLC.
Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information.

Message:

The Board of Directors of ASBISC ENTERPRISES PLC ("the Company") hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders, that was held on May 8th, 2024 reelected Mr. Tasos Panteli, Mrs. Maria Petridou, Mrs. Hanna Kaplan and Mr. Constantinos Petrides to the Board of Directors. 

Mr. Tasos Panteli started his professional career at Nicos Chr. Anastasiades & Partners (Advocates – Legal Consultants), holding the position of Advocate in 2001. Since 2005, Mr Tasos has been working at Andreas M. Sofocleous & Co LLC (Advocates – Legal Consultants) as Advocate (Advocate - Partner since 2010). 

He received a Bachelor of Laws (LLB) from the Queen Mary and Westfield College (1999), a Postgraduate Diploma in Legal Skills from the City University London, Inns of Court School of Law (2000). In the same year, he completed the Bar Vocational Course at the City University London, Inns of Court School of Law and was Called to the Bar. In 2001 he received a Master of Laws (LLM) from the King’s College London. In 2002 he was admitted to the Cyprus Bar Association. 

He is a member of the Board of Directors of Cyprus Hydrocarbons Company (CHC) Ltd, a member of the Cyprus Bar Association and a member of the Honourable Society of Lincoln’s Inn (Barrister at Law). 

According to the submitted statement, Mr Tasos.A.Panteli does not run any other business competitive to the Company; he is not involved in any activities of a competitive company as a partner of a civil partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board member.

According to the submitted statement, his name does not appear in the Insolvent Debtors Register. 

Mrs. Maria Petridou started her professional career at KPMG Metaxas, Loizides, Syrimis (Limassol, Cyprus), holding the position of Audit Supervisor (1998-2002). Since 2002 Mrs. Maria Petridou has worked at EFG EUROBANK SA (Athens, Greece) as an Assistant Manager, Finance and Control Department. Between 2006 and 2007 she has worked for KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD (Limassol, Cyprus) as a Manager at Accounting Department. Since 2008 she has held the position of Finance Lead, SOX Compliance Office at MF GLOBAL LIMITED (London, UK). Between 2011 and 2012 she has worked for Versatile Apparel Ltd (London, UK), holding the position of Finance Director. Since 2013 she has worked as a Head of Fund Administration Services for AMF Horwath DSP (Limassol, Cyprus). Between 2016 and 2018  she has been engaged in accounting and financial services projects as a consultant. Since 2018 she has held the position of Chief Accountant at Agri Europe Cyprus Limited. 

Mrs. Maria Petridou received a Bachelor of Arts in accounting and financial management (1998) and was awarded  an Upper Second Class Honours degree at UNIVERSITY OF ESSEX (Colchester, England). She is a member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). 

According to the submitted statement, Mrs. Maria Petridou does not run any other business competitive to the Company; she is not involved in any activities of a competitive company as a partner of a civil partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board member. 

According to the submitted statement, her name does not appear in the Insolvent Debtors Register. 

Mrs. Hanna Kaplan holds a bachelor’s degree in economics and she is a Certified Accountant qualified in 2017.

Hanna has served as finance manager and chief accountant in various companies before she moved to ASBIS back in 2002. Ever since, Hanna has evolved into one of the Key persons in Finance department of ASBIS Group. Due to her extensive experience and skills, Hanna was the leader of the project of automating the Group’s consolidation being the key liaison with Finance and IT departments. She also participated in the Group’s listing efforts back in 2007, and concluded with big success the online reporting system based on our own proprietary software IT4profit.    

According to the submitted statement, Mrs. Hanna Kaplan does not run any other business competitive to the Company; she is not involved in any activities of a competitive company as a partner of a civil partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board member. 

According to the submitted statement, her name does not appear in the Insolvent Debtors Register. 

Mr. Constantinos Petrides started his professional career in 2000 at the Cypriot Banks Association and as a representative of the Association in the European Banking Federation and the National Euro Changeover Committee. In April 2006, he was employed at the European Commission in Brussels, where until September 2011 he worked as an economist in the Directorate-General for Agriculture and the Directorate-General for Competition. While working for the European Commission, he was a negotiator of trade liberalization agreements between the EU and third countries, and dealt with issues of state aid in the field of transport.

Since March 2013 to May 2017, he was the Deputy Minister to the President of the Republic of Cyprus. After that, he served as Minister of Interior (May 2017 - December 2019). From December 2019 to March 2023, he held office of Minister of Finance of the Republic of Cyprus.    

Mr. Constantinos Petrides studied economics at the University of Nottingham and then obtained a master's degree in the economics of political change in Europe from the London School of Economics and Political Sciences. 

According to the submitted statement, Mr. Constantinos Petrides does not run any other business competitive to the Company; he is not involved in any activities of a competitive company as a partner of a civil partnership, limited partnership or as a board member of a joint-stock company, and is not engaged in any competitive legal entity as its board member.

According to the submitted statement, his name does not appear in the Insolvent Debtors Register.


 

Data sporządzenia: 2024-05-08
Temat: Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISC ENTERPRISES PLC.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISC ENTERPRISES PLC („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 08 maja 2024 roku wybrało ponownie w skład Rady Dyrektorów Pana Tasos Panteli, Panią Marię Petridou, Panią Hannę Kaplan i Pana Constantinos Petrides. 

Pan Tasos rozpoczął swoją karierę zawodową w 2001 roku pracując dla Nicos Chr. Anastasiades & Partners (Advocates – Legal Consultants) jako Adwokat. Od 2005 roku pracuje dla Andreas M. Sofocleous & Co LLC (Advocates – Legal Consultants) jako Adwokat ( od 2010 roku jako Adwokat – Partner). 

W 1999 roku uzyskał tytuł Licencjata Prawa na Uniwersytecie Queen Mary and Westfield, a w 2000 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa na Uniwersytecie Miejskim miasta Londyn, Inns of Court School of Law. W tym samym roku ukończył kurs adwokacki na Uniwersytecie Miejskim miasta Londyn, Inns of Court School of Law i został wpisany na listę adwokatów. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie King’s College London. W 2002 roku został przyjęty do Cypryjskiej Izby Adwokackiej. 

Jest członkiem zarządu cypryjskiej Spółki Hydrocarbons (CHC) Ltd, członkiem Cypryjskiej Izby Adwokackiej oraz członkiem Honorowego Towarzystwa Lincolna Inn. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tasos.A.Panteli nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.    

Pani Maria Petridou rozpoczęła karierę zawodową w KPMG Metaxas, Loizides, Syrimis (Limassol, Cypr) na stanowisku Inspektora Audytu (1998-2002). Od 2002 roku Pani Maria Petridou pracowała w EFG EUROBANK SA (Ateny, Grecja) jako Zastępca Kierownika w Dziale Finansów i Kontroli. W latach 2006-2007 pracowała w KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD (Limassol, Cypr) jako Kierownik Działu Księgowości. Od 2008 roku pracowała jako Lider Finansowy w Biurze Zgodności SOX w MF GLOBAL LIMITED (Londyn, Wielka Brytania). W latach 2011-2012 pracowała w Spółce Versatile Apparel Ltd (Londyn, Wielka Brytania) na stanowisku Dyrektora Finansowego. Od 2013 roku pracowała jako Kierownik Działu Administracji w AMF Horwath DSP (Limassol, Cypr). W latach 2016-2018 pracowała jako konsultant zajmując się projektami z zakresu rachunkowości i usług finansowych. Od 2018 roku zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w Agri Europe Cyprus Limited. 

Pani Maria Petridou uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości i zarządzania finansami (1998) oraz uzyskała odznaczenie wyższej klasy drugiej na Uniwersytecie ESSEX (Colchester, Anglia). Jest członkiem Instytutu Biegłych Księgowych w Anglii i Walii (ICAEW).    

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Maria Petridou nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
   

Pani Hanna Kaplan posiada tytuł licencjata ekonomii oraz Dyplomowanego Księgowego od 2017 r.

Zanim w 2002 roku dołączyła do ASBIS, Hanna pracowała jako dyrektor finansowy i główna księgowa w różnych firmach. Od tego czasu Hanna stała się jedną z kluczowych osób w dziale finansowym Grupy ASBIS. Dzięki bogatemu doświadczeniu i umiejętnościom Hanna była liderem projektu w zakresie konsolidacji Grupy będąc kluczowym łącznikiem z działami Finansów i Informatyki. Uczestniczyła również w pracach związanych z wejściem Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w 2007 roku i zakończyła z dużym sukcesem projekt systemu raportowania on-line oparty na autorskim oprogramowaniu IT4profit.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Hanna Kaplan nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.    

Pan Constantinos Petrides swoją karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w Stowarzyszeniu Banków Cypryjskich oraz jako przedstawiciel Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Bankowej i Krajowym Komitecie ds. Wymiany waluty na Euro. W kwietniu 2006 roku został zatrudniony w Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie do września 2011 roku pracował jako ekonomista w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. Podczas pracy w Komisji Europejskiej pełnił funkcję negocjatora umów o liberalizacji handlu pomiędzy UE i krajami trzecimi, a także zajmował się zagadnieniami pomocy publicznej w dziedzinie transportu. Od marca 2013 do maja 2017 był Wiceministrem przy Prezydencie Republiki Cypru. Następnie pełnił funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych (maj 2017 - grudzień 2019). Od grudnia 2019 do marca 2023 pełnił funkcję Ministra Finansów Republiki Cypryjskiej. 

Pan Constantinos Petrides studiował ekonomię na Uniwersytecie w Nottingham, a następnie uzyskał tytuł magistra ekonomii przemian politycznych w Europie w London School of Economics and Political Sciences. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Constantinos Petrides nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.