Current report no 17/2018 / Raport bieżący nr 17/2018

May 09, 2018

Current report no 17/2018 / Raport bieżący nr 17/2018

Reelection of members to the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC

Date: May 8th, 2018

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", „the Issuer“) hereby announces that Annual General Meeting of Shareholders of the Company, that was held on May 8th, 2018 reelected Messrs. Marios Christou, Serhei Kostevitch and Yuri Ulasovich to the Board of Directors.

Marios Christou, born in 1968, Marios joined the Company in August 2001. Prior to this, Marios had worked as a Financial Controller at Photos Photiades Breweries Ltd (part of the Carlsberg Group of companies) for three years. Before this, Marios had also worked with Deloitte & Touche Limassol, Cyprus for four years, holding the position of an audit manager. Marios has a B.A. (1992), dual major – Accounting and Information Systems, and Economics - from Queens College of the City University of New York (C.U.N.Y.), and an M.B.A. (1994) in International Finance from St. John's University, New York. Marios is also a Certified Public Accountant (CPA) and a member of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

According to Mr. Marios Christou’s declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.

Mr. Serhei Kostevitch, born in 1964. Siarhei Kostevitch is the CEO, President and Founder of the Group. He established a business of design and manufacturing in 1990 in Minsk, Belarus, and within 15 years built it into the leading computer component distributor in Eastern Europe and former Soviet Union. Siarhei received a Master's degree in radio engineering design at the Radio Engineering University of Minsk in 1987. Between 1987 and 1992, Siarhei worked as a member of the Research Centre at the Radio Engineering University in Minsk, where he published a series of articles on microelectronics design in local and world-wide specialist magazines.

According to Mr. Serhei Kostevitch's declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.

Mr. Yuri Ulasovich, born in 1962. Yuri received a Master’s degree from Novosibirsk High Military School (1983) and a Master’s degree (with Honors) in Philosophy and Economics from the Moscow Academy of Armed Forces (1992), a postgraduate degree from the Institute for Higher Education of Belarus (Economic Theory and Industrial Economics) in 1995. Mr. Ulasovich joined the Company in 1995 as a Regional Sales Director and was promoted to the position of Vice President - Product Marketing in 2004. He became Chief Operating Officer from August 2015.

According to Mr. Yuri Ulasovich's declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.

Raport bieżący nr 17/2018

Data:  08.05.2018       

Tytuł:  Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (“Spółka", „Emitent“) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2017, wybrało ponownie do Rady Dyrektorów Panów: Marios Christou, Serhei Kostevitch oraz Yuri Ulasovich.

Marios Christou, urodzony w 1968 r. Marios Christou dołączył do kadry zarządzającej spółki w sierpniu 2001 roku. Wcześniej przez trzy lata pracował jako kontroler finansowy w Photos Photiades Breweries Ltd (spółce należącej do Grupy Carlsberg) oraz przez cztery lata jako audytor w Deloitte & Touche Limassol na Cyprze. Posiada tytuł licencjata (1992) na dwóch kierunkach studiów  – Księgowości i systemach informatycznych oraz Ekonomii – w Queens College na Uniwersytecie Miejskim miasta Nowy Jork (C.U.N.Y.), oraz tytuł M.B.A. (1994) w zakresie Finansów międzynarodowych przyznany przez St. John's University w Nowym Jorku. Jest również biegłym rewidentem i członkiem Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA).,

Zgodnie z deklaracją Pana Marios Christou, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Serhei Kostevitch urodził się w 1964 roku. Siarhei Kostevitch jest, prezesem oraz założycielem Grupy.  W 1990 roku uruchomił w Mińsku (Białoruś)  firmę projektowo-produkcyjną, która w ciągu 15 lat stała się wiodącym dystrybutorem podziespołów komputerowych w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego. W 1987 roku zdobył tytuł magistra na kierunkiu inżynierii radiowej Uniwersytetu Inżynierii Radiowej w Mińsku. W latach 1987 - 1992, pracował jako członek Centrum Badań Naukowych na Uniwersytecie Inżynierii Radiowej w Mińsku,. W tym czasie opublikował serię artykułów na temat projektowania układów mikroelektronicznych w specjalistycznych periodykach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Zgodnie z deklaracją Pana Serhei Kostevitch, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Yuri Ulasovich urodził się w 1962 roku.  Pan Ulasovich urodził się w 1962 roku. Otrzymał tytuł magistra z Nowosybirskiej Wyższej Szkoły Wojskowej (1983) oraz tytuł magistra (z wyróżnieniem) w filozofii i ekonomii Moskiewskiej Akademii Sił Zbrojnych (1992), ukończył również studia podyplomowe w Instytucie Szkolnictwa Wyższego z Białorusi (Teoria ekonomiczna i ekomomia w przemyśle) w 1995 roku. Pan Ulasovich rozpoczął pracę w Spółce w 1995 roku jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży i został awansowany na stanowisko Wiceprezesa ds. marketingu produktów w 2004 roku. Został dyrektorem operacyjnym od sierpnia 2015 r.

Zgodnie z deklaracją Pana Yuri Ulasovich, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.