Current report No 17/2022 / Raport bieżący nr 17/2022

May 04, 2022

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 17/2022 / Raport bieżący nr 17/2022

The financial forecast for FY2022

Date: 2022-05-04

Time of disclosure: 11:37 CET

Legal basis:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the Company's financial forecast for Y2022. 

The Company forecasts that in 2022 will reach the following:
- Sales revenue at the level between USD 2.2 billion and USD 2.4 billion,
- Net profit after tax at the level between USD 48.0 million and USD 52.0 million.  

Forecasted values result from the Company's strategy including - but not limited to - a greater focus on computing and consumer electronic products – including our own brands - thru Retail, e-Tail and SMB routes to market as well as our solutions for Data Centers to medium and large enterprises in the geo where we operate.

The significant assumptions made on the forecasted results are the following:

- The war between Russia and Ukraine will deescalate since May 2022, 

- There will be no additional attack to any other country by Russia in the territories we operate,

- There will be no further sanctions to any other countries where we operate, 

- There will not be another lockdown which will force retail shops to remain closed and lead to significant decrease in consumer spending,   

- The political situation in the non-conflict markets, will not deteriorate and there will be stability on the financials environment of these markets, 

- There will not be any significant decrease in demand or supply for IT products, 

- The financial environment in our major markets of Kazakhstan, United Arab Emirates, and Slovakia will not deteriorate, as compared to 2021, 

- There will not be any major devaluations of the currencies in our major markets, and therefore it will not negatively affect demand on those markets, 

- There would be no significant disturbance in the general economic environment in other markets where the Company operates, 

- There would be no significant decrease in sales of higher-margin products and solutions in both Value-Added Distribution (VAD) and private label products, 

- Competition in all major segments will remain similar to that of 2021, with no new significant market entrants, 

- The Group will continue enjoying the same terms from its key suppliers,  

- The Smartphones segment will not deteriorate more than 10% compared to FY 2021 in the markets we operate, 

-  There will be no significant shortages of specific components in IT industry, 

- There will not be significant changes in consumer behavior, 

- There will not be any new technology marketed which the group does not have access on its distribution.   

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company on a quarterly basis. The monitoring and evaluation criteria will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each quarter of 2022. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.Data sporządzenia: 2022-05-04

Godzina publikacji: 11:37 CET

Temat:

Prognoza wyników finansowych na 2022 rok.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.       

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym ogłasza prognozę wyników finansowych Spółki na 2022 rok. 

Spółka prognozuje, że w 2022 roku osiągnie: 

- Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 2,2mld USD a 2,4mld USD,
- Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 48,0 mln USD a 52,0 mln USD 

Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki obejmującej – lecz nie ograniczającej się do - większej koncentracji na produktach związanych z przetwarzaniem danych oraz elektronice użytkowej, w tym produktach naszych marek własnych, dystrybuowanych poprzez tradycyjne i internetowe sklepy detaliczne oraz małe i średnie firmy, a także naszych rozwiązaniach dla centrów danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw na rynkach, na którym działamy. 

Istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników są następujące: 

-  Wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą deeskaluje począwszy od maja 2022, 

- Nie będzie kolejnych ataków przez Rosję na inne kraje naszej działalności, 

- Nie będzie kolejnych sankcji na kraje, w których prowadzimy działalność,

- Nie wystąpią kolejne blokady, które mogą doprowadzić do zamknięcia sklepów detalicznych oraz znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich, 

- Sytuacja polityczna na rynkach niezaangażowanych w wojnę na Ukrainie, nie ulegnie pogorszeniu, a sytuacja finansowa na tych rynkach będzie stabilna, 

- Nie wystąpi znaczący spadek popytu lub podaży na produkty IT, 

- Nie ulegnie pogorszeniu sytuacja finansowa na naszych głównych rynkach w Kazachstanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Słowacji, w porównaniu z 2021 rokiem, 

- Nie wystąpi istotna dewaluacja walut na głównych naszych głównych rynkach i tym samym nie wpłynie to negatywnie na popyt na tych rynkach,  

- Nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka, 

- Nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i na produkty pod markami własnymi, 

- Konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2021 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku, 

- Grupa będzie nadal korzystała z tych samych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców, 

- Segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 10% w stosunku do 2021 roku, na rynkach, na których działamy, 

- Nie wystąpią znaczące problemy z dostępnością poszczególnych komponentów IT, 

- Nie wystąpią znaczące zmiany w zachowaniach klientów, 

-  Nie pojawi się na rynku, żadna nowa technologia, do której Grupa nie miałaby dostępu w ramach swojej dystrybucji.   

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach kwartalnych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym kwartale 2022 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.