Current report No 17/2023 / Raport bieżący nr 17/2023

July 04, 2023

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY, REVENUE

Current report No 17/2023 / Raport bieżący nr 17/2023

Selling the treasury shares to the Company's key employees.

Date: 2023-07-04

Time of disclosure: 17:48 CET

Legal basis:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that to execute Resolution no. 1 of the Extraordinary General Shareholders Meeting dated March 28th, 2022, the Company started selling 328,800 of the treasury shares, representing 0.59% of share capital and giving 328,800 votes (0.59%) at the General Shareholders Meeting. 

The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share. 

The treasury shares were offered to the Company's key employees and Provident Fund of ASBIS Group for the consideration of PLN 15 per share. 

The shares will be subject to a contractual 12-month lock-up period.  

Treasury shares have been purchased on the Warsaw Stack Exchange under the buy-back program.

The average unit price of the purchase was PLN 13.32 per share.

The summary of the buy back program was provided in the current report no 37/2022.

Details of the transactions concluded will be provided in the following interim reports.


Data sporządzenia:  2023-07-04

Godzina publikacji: 17:48 CET

Temat: Sprzedaż akcji własnych Spółki kluczowym pracownikom Spółki.  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.        

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  („Spółka”) niniejszym informuje iż celem wykonania Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 marca 2022 r. rozpoczęła proces sprzedaży328.800 akcji własnych  reprezentujących 0,59% udziału w kapitale i dających 328.800 głosów (0,59%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję. 

Decyzją Rady Dyrektorów akcje własne zostały zaoferowane kluczowym pracownikom Spółki oraz Provident Funduszowi Pracowniczemu Grupy ASBIS za cenę 15 PLN za jedną akcję.Akcje objęte będą  umownym 12 miesięcznym okresem blokady.  

Akcje własne zostały nabyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach programu skupu akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 13,32 zł za akcję.  

Podsumowanie programu skupu akcji własnych zostało opisane w raporcie bieżącym nr 37/2022.  

Szczegółowe informacje o zawartych transakcjach zostaną przekazane w raportach  okresowych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.