Current report No 18/2020 / Raport bieżący nr 18/2020

August 11, 2020

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 18/2020 / Raport bieżący nr 18/2020

The financial forecast for Y2020

Date: 2020-08-11

Time of disclosure: 10:13 CET

Legal basis:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the Company's financial forecast for Y2020.

  The Company forecasts that for 2020 will reach the following:

 • Sales revenue at the level between USD 2.0 billion and USD 2.2 billion,
 • Net profit after tax at the level between USD 18.0 million and USD 20.0 million.

Forecasted values result from the Company's strategy including - but not limited to - more focus on sales in the FSU and CEE regions, increase in third-party brands' distribution and continuation of stable back-to-back own brands business.

The significant assumptions made on the forecasted results are the following:   

 • There will not be a second wave of pandemic and another lockdown which might lead to a significant decrease  in consumer spending,
 • The situation in our major markets of Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus and Slovakia will not deteriorate, as compared to 2019,
 • There will not be any major devaluations of the currencies of Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine, and therefore it will not negatively affect demand on those markets,
 • There would be no significant disturbance in the general economic environment in other markets where the Company operates,   
 • There would be no significant decrease in sales of higher-margin products and solutions in both Value Added Distribution (VAD) and APPLE products,
 • Competition in all major segments will remain similar to that of 2019, with no new significant market entrants
 • The Group will continue enjoying favourable terms from its key suppliers,
 • The Smartphones segment will not deteriorate more than 15% compared to FY 2019 in the markets we operate.

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company on a quarterly basis. The monitoring and evaluation criteria will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each quarter of 2020. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.


 

Data sporządzenia:  2020-08-11

Godzina publikacji: 10:13 CET                  

Temat: Prognoza wyników finansowych na 2020 rok.      

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.        

Treść raportu:                                               

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym ogłasza prognozę wyników finansowych Spółki na 2020 rok.

Spółka prognozuje, że w 2020 roku osiągnie:

 • Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 2,0 mld USD a 2,2 mld USD,
 • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 18,0 mln USD a 20,0 mln USD

Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki obejmującej – lecz nie ograniczającej się do - większą koncentrację na sprzedaży w regionach krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększenie dystrybucji produktów innych producentów oraz kontynuację stabilnego biznesu marek własnych prowadzonego w modelu back-to-back.

Istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników są następujące:

 • Nie wystąpi druga fala pandemii i kolejne blokady które mogą doprowadzić do  znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich,
 • Sytuacja na naszych głównych rynkach, tj. w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi oraz na Słowacji, nie pogorszy się w porównaniu do 2019 roku,
 • Nie nastąpi znaczna dewaluacja walut Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy, dlatego też nie wpłynie to negatywnie na popyt na tych rynkach,
 • Nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka,
 • Nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i na produkty Apple,
 • Konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2019 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku,
 • Grupa będzie nadal korzystała z korzystnych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców,
 • Segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 15% na rynkach, na których działamy.

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach kwartalnych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym kwartale 2020 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.