Current report No 23/2021 / Raport bieżący nr 23/2021

August 25, 2021

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 23/2021 / Raport bieżący nr 23/2021

Upward adjustment of the financial forecasts for 2021

Date: 2021-08-25

Time of disclosure: 08:11 CET

Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information 

Message: The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company") hereby announces the adjusted Company's financial forecast for 2021. 

Originally, through the current report no. 05/2021 the Company forecasted for 2021 that it would reach the following:

 • Sales revenues at the level between USD 2.7 billion and USD 2.9 billion,
 • Net profit after tax at the level between USD 47.0 million and USD 51.0 million. 

After adjustment, the Company forecasts for 2021 that it will reach the following:

 • Sales revenues at the level between USD 2.9 billion and USD 3.1 billion,
 • Net profit after tax at the level between USD 71.0 million and USD 74.0 million.

That means that the Company is aiming to achieve revenues for 2021 approx. 7% higher and a net profit after tax approx. 45% higher as compared to the upper ranges of the original forecast.

The reason for the upward adjustment is the result of:

 • an increase in sales of higher-margin products and IT solutions,
 • higher than anticipated shortages in the markets in H1 2021 leading to higher prices and better margins,
 • ability of the Group to grow significantly higher than the market itself. 

Other assumptions described in the current report no. 05/2021 have not been changed.


Data sporządzenia:  2021-08-25

Godzina publikacji: 08:11 CET

Temat: Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2021 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu: Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje o podwyższeniu prognozy wyników finansowych Spółki na 2021 rok. 

Pierwotnie, w raporcie bieżącym nr 05/2021 Spółka prognozowała, że w 2021 roku osiągnie:

 • Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 2,7 mld USD a 2,9 mld USD,
 • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 47,0 mln USD a 51,0 mln USD.

Po korekcie, Spółka prognozuje, że w 2021 roku osiągnie:

 • Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 2,9 mld USD a 3,1 mld USD,
 • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 71,0 mln USD a 74,0 mln USD.

To oznacza, że Spółka zamierza osiągnąć przychody ze sprzedaży za 2021 wyższe o około 7% oraz zysk netto po opodatkowaniu wyższy o około 45% od górnych zakresów pierwotnej prognozy.

Podwyższenie prognozy wyników finansowych wynika ze:

 • wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT,
 • wyższych niż zakładano niedoborów na rynku w I połowie 2021, skutkujących wyższymi cenami oraz lepszymi marżami,
 • zdolnością Grupy do znacznie szybszego wzrostu niż rynek IT. 

Pozostałe założenia prognozy przedstawione w raporcie bieżącym nr 05/2021 nie uległy zmianie.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.