Current report No 26/2018  / Raport bieżący nr 26/2018

September 24, 2018

Current report

Current report No 26/2018 / Raport bieżący nr 26/2018

Notification about decrease in the participation below the threshold of 5% in total number of votes of the Company.

Date: 2018-09-24 

Legal ground:  Art. 70 p. 1 Act on Public Offering

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company”) hereby informs that on September 24th, 2018 the Company has received from NOBLE Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. acting on behalf of managed investment funds – Noble Funds Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty (UCITS), Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (UCITS), Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AIF) and Noble Fund Opportunity FIZ (AIF)  (“Funds”) notification that total share of these Funds jointly fell below threshold of 5% of the total voting rights of the Company.

According to the notification, the decrease below the 5% threshold in the Company followed transactions conducted on Warsaw Stock Exchange on September 21th ,2018.

According to the notification, before the abovementioned change of share the Funds had 2,814,736 Company’s shares that were equal to 5,07% in the Company’s share capital and had 2,814,736 votes from these shares, that were equal to 5,07% of total number of votes.

According to the notification, as of September 24th 2018 the Funds held 2,769,303 Company’s shares, equal to 4,99% in the Company’s share capital and had 2,769,303 votes from these shares, equal to 4,99% of total number of votes.

According to the notification there are no subsidiaries of the Funds, holding shares of the Company and persons referred to in Article 87 paragraph 1 point 3 letter c of the Act on Public Offering.

According to the notification, Funds have no votes calculated in the manner specified in Art. 69b para. 2 and 3 of the Act on Public Offering.

Raport bieżący nr 26/2018

Data: 2018-09-24

Tytuł: Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów  w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 24 września 2018 roku Spółka otrzymała od NOBLE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  („Fundusze”) zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem, zejście poniżej progu 5% w Spółce nastąpiło w wyniku zbycia akcji na rynku regulowanym w dniu 21 września 2018 roku.

Zgodnie z zawiadomieniem przed wskazaną powyżej zmianą udziału, Fundusze posiadały 2 814 736 akcji Spółki, co stanowiło 5,07% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały 2 814 736 głosów z tych akcji, co stanowiło 5,07% w ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie Fundusze posiadają 2 769 303 akcji Spółki, co stanowi 4,99% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają 2 769 303 głosów z tych akcji, co stanowi 4,99% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od Funduszy, posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie publicznej.

Zgodnie z zawiadomieniem Fundusze nie posiadają głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.