Current report No 28/2018  / Raport bieżący nr 28/2018

October 31, 2018

Current report

Current report No 28/2018 / Raport bieżący nr 28/2018

Upward adjustment of the financial forecasts for 2018

Date: 2018-10-31

Time of disclosure: 08:41

Legal Ground:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information  

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company") hereby announces the adjusted Company's financial forecast for Y2018.

Originally, through our current report no. 8/2018 the Company forecasted for 2018 that it would reach the following:

  • Sales revenues at the level between USD 1.8 billion and USD 1.9 billion,
  • Net profit after tax at the level between USD 9.0 million and USD 10.0 million.

After adjustment, the Company forecasts for 2018 that it will reach the following:

  • Sales revenues at the level between USD 2.1 billion and USD 2.2 billion,
  • Net profit after tax at the level between USD 11.5 million and USD 13.0 million

The lower range of adjusted forecast is approx.  11% higher with the  relation to the revenues and 15% higher with the relation to the net profit after tax  compared to the upper  range of the original forecast. The reason for the upward adjustment is due to a stronger than originally expected growth of business resulting in higher revenues and net income.

Other assumptions described in the current report no. 8/2018 have not been changed.

         

Raport bieżący nr 28/2018                       

Data sporządzenia:  2018-10-31

Godzina publikacji: 08:41                          

Temat :                                                           

Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.          

Treść raportu:                                               

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje o podwyższeniu prognozy wyników finansowych Spółki na 2018 rok.

Pierwotnie, w raporcie bieżącym nr 8/2018 Spółka prognozowała, że w 2018 roku osiągnie:

  • Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,80 mld USD a 1,90 mld USD,
  • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 9,0 mln USD a 10,0 mln USD.

Po korekcie, Spółka prognozuje, że w 2018 roku osiągnie:

  • Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 2,1 mld USD a 2,2 mld USD,
  • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 11,5 mln USD a 13,0 mln USD.

Niższy zakres skorygowanej prognozy jest o ok. 11% wyższy w odniesieniu do przychodów i o ok. 15% wyższy w odniesieniu do zysku netto w porównaniu do górnej granicy pierwotnej prognozy. Podwyższenie prognozy wyników finansowych wynika z wyższego niż zakładany na początku roku wzrostu biznesu, co przekłada się na wyższe przychody i odpowiednio wyższe zyski.

Pozostałe założenia prognozy przedstawione w raporcie bieżącym nr 8/2018 nie uległy zmianie

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.