Current report No 3/2024 / Raport bieżący nr 3/2024

February 02, 2024

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY, REVENUE

Current report No 3/2024 / Raport bieżący nr 3/2024

Information on estimated consolidated net profit after tax for FY2023

Date: 2024-02-02

Time of disclosure: 14:44 CET

Legal basis:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information  

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“The Company”, “ASBIS”) informs that due to the disposal of its subsidiaries in Russia and the complete closure of the Company’s operations in this country and related unforeseen one-off events that have occurred  (based on the unaudited consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2023) and information currently available to the Board of Directors, the Company expects to record for the FY 2023 a  Net Profit After Tax of around USD 53.0 million;  therefore, the Company will not reach its Net Profit After Tax (“NPAT”) estimates of USD 78-82 million.

The Group’s Board also informs that without taking into account the one-off events, the Company would have achieved an NPAT of approximately USD 78 million. 

A decrease in NPAT by approximately USD 25 million is a result of the crystallization of a foreign exchange loss of USD 11.5 million, and an impairment loss of USD 13.5 million, (including a loss on disposal of USD 1.2 million). 

ASBIS does not anticipate any further write-offs related to the closure of its Russian operations. 

The final NPAT for FY 2023 may be different from what is disclosed in this current report.

The above information is subject to the 2023 annual audit, currently conducted by KPMG (the Group’s audit firm).


Data sporządzenia: 2024-02-02

Godzina publikacji:  14:44 CET

Temat:

Informacja o szacunkowym skonsolidowanym zysku netto za 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”, „ASBIS”) informuje, że w związku ze zbyciem Spółek zależnych w Rosji oraz całkowitym zaprzestaniem działalności w tym kraju i związanymi z tym nieprzewidzianymi zdarzeniami jednorazowymi (na podstawie niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.) a także informacjami aktualnie dostępnymi Zarządowi, Spółka spodziewa się osiągnąć w roku finansowym 2023, zysk netto po opodatkowaniu w wysokości około 53,0 mln USD. Tym samym Spółka nie osiągnie prognozowanego zysku netto po opodatkowaniu na poziomie 78–82 mln USD. 

Zarząd Grupy informuje również, że bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych Spółka osiągnęłaby zakładany w prognozie na 2023 rok zysk netto na poziomie 78 mln dolarów. 

Spadek zysku netto Grupy za 2023 r. o około 25 mln USD wynika z rozliczenia straty na różnicy kursowej w wysokości 11,5 mln USD oraz odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości 13,5 mln USD (w tym straty na sprzedaży 1,2 mln USD). 

ASBIS nie przewiduje dalszych odpisów związanych z zamknięciem działalności w Rosji. 

Ostateczny zysk netto po opodatkowaniu za rok obrotowy 2023 może różnić się od prezentowanego w niniejszym raporcie bieżącym. 

Powyższe informacje podlegają badaniu rocznemu za rok 2023 prowadzonemu obecnie przez KPMG (firmę audytorską Grupy).

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.