Current report No 36/2019 / Raport bieżący nr 36/2019

November 18, 2019

ASBIS, Investor, shares, company

Current report No 36/2019 / Raport bieżący nr 36/2019

Upward adjustment of the financial forecasts for 2019

Date: 2019-11-18

Time of disclosure: 08:43 CET

Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information  

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company") hereby announces the adjusted Company's financial forecast for 2019.

Originally, through the current report no. 8/2019 the Company forecasted for 2019 that it would reach the following:

 • Sales revenues at the level between USD 1.7 billion and USD 1.9 billion,
 • Net profit after tax at the level between USD 8.5 million and USD 10.0 million.

After adjustment, the Company forecasts for 2019 that it will reach the following:

 • Sales revenues at the level of the original forecast,
 • Net profit after tax at the level between USD 13.0 million and USD 14.0 million.

That means that the Company is aiming to achieve a net profit after tax for 2019 approx. 40% higher compared to the original forecast.

The reason for the upward adjustment is the result of:

 • an increase in sales of higher-margin products and solutions in both Value Added Distribution (VAD) and APPLE products,
 • lower than anticipated financial expenses,
 • lower than anticipated operating costs.

Other assumptions described in the current report no. 8/2019 have not been changed.


 

Data sporządzenia:  2019-11-18

Godzina publikacji: 08:43 CET

Temat:

Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.        

Treść raportu:                                               

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje o podwyższeniu prognozy wyników finansowych Spółki na 2019 rok.

Pierwotnie, w raporcie bieżącym nr 8/2019 Spółka prognozowała, że w 2019 roku osiągnie:

 • Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,70 mld USD a 1,90 mld USD,
 • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 8,5 mln USD a 10,0 mln USD.

Po korekcie, Spółka prognozuje, że w 2019 roku osiągnie:

 • Przychody ze sprzedaży na poziomie pierwotnej prognozy,
 • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 13,0 mln USD a 14,0 mln USD.

To oznacza, że Spółka zamierza osiągnąć zysk netto po opodatkowaniu za 2019 rok wyższy o około 40% od pierwotnej prognozy.

Podwyższenie prognozy wyników finansowych wynika ze:

 • wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i produktów Apple,
 • niższych niż zakładano kosztów finansowych,
 • niższych niż przewidywano kosztów operacyjnych.

Pozostałe założenia prognozy przedstawione w raporcie bieżącym nr 8/2019 nie uległy zmianie.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.