Current report No 38/2019 / Raport bieżący nr 38/2019

November 28, 2019

ASBIS, Investor, shares, company

Current report No 38/2019 / Raport bieżący nr 38/2019

Resolution of the Board of Directors on payment of the interim dividend for 2019

Date: 2019-11-28

Time of disclosure: 08:15 CET

Legal basis:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information.

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (the "Company") hereby informs, that on November 28th, 2019 made a resolution on distribution the interim dividend from the Company's profit for 2019 with the total amount of USD 3,330,000.00.

All 55,500,000 of Company’s shares are subject to the interim dividend, which means USD 0.06 per share. 

The Board of Directors set the record date on December 9th, 2019 and the payment date on December 19th, 2019.

The amount to be distributed as the interim dividend will not exceed the amount specified in art. 169 of the Cyprus Code of Commercial Companies.


 

Data sporządzenia:  2019-11-28

Godzina publikacji: 08:15 CET 

Temat:                                 

Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku Spółki za 2019 r. w wysokości 3.330.000,00 USD.

Zaliczką objętych będzie 55.500.000 akcji Spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję.

Rada Dyrektorów Spółki wyznaczyła dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do dywidendy na 9 grudnia 2019 r oraz dzień wypłaty dywidendy na 19 grudnia 2019 r.

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy nie będzie przekraczała kwoty określonej w artykule 169 cypryjskiego kodeksu spółek handlowych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.