Current report No 41/2022 / Raport bieżący nr 41/2022

November 07, 2022

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 41/2022 / Raport bieżący nr 41/2022

Upward adjustment of the financial forecasts for 2022

Date: 2022-11-07

Time of disclosure: 08:19 CET

Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company") hereby announces the adjusted Company's financial forecast for 2022. Originally, through the current report no. 17/2022 the Company forecasted for 2022 that it would reach the following:

 • Sales revenues at the level between USD 2.2 billion and USD 2.4 billion,
 • Net profit after tax at the level between USD 48.0 million and USD 52.0 million. 

After adjustment, the Company forecasts for 2022 that it will reach the following:

 • Sales revenues at the level between USD 2.6 billion and USD 2.8 billion,
 • Net profit after tax at the level between USD 70.0 million and USD 74.0 million.  

That means that the Company is aiming to achieve revenues for 2022 approx. 17% higher and a net profit after tax approx. 42% higher as compared to the upper ranges of the original forecast.  

The reason for the upward adjustment is the result of:

 • an increase in sales of higher-margin products and IT solutions,
 • an increase in sales in non-conflict markets,
 • higher than anticipated sales in Ukraine,
 • higher than anticipated shortages in the markets in H2 2022 leading to higher prices and better margins,
 • lower than anticipated operating costs.   

Other assumptions described in the current report no. 17/2022 have not been changed.


Data sporządzenia: 2022-11-07

Godzina publikacji: 08:19 CET              

Temat:

Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2022 r. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.       

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje o podwyższeniu prognozy wyników finansowych Spółki na 2022 rok. 

Pierwotnie, w raporcie bieżącym nr 17/2022 Spółka prognozowała, że w 2022 roku osiągnie:

 • Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 2,2 mld USD a 2,4 mld USD,
 • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 48,0 mln USD a 52,0 mln USD.

Po korekcie, Spółka prognozuje, że w 2022 roku osiągnie:

 • Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 2,6 mld USD a 2,8 mld USD,
 • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 70,0 mln USD a 74,0 mln USD.  

To oznacza, że Spółka zamierza osiągnąć przychody ze sprzedaży za 2022 wyższe o około 17% oraz zysk netto po opodatkowaniu wyższy o około 42% od górnych zakresów pierwotnej prognozy. Podwyższenie prognozy wyników finansowych wynika ze:

 • wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT,
 • wzrostu sprzedaży na rynkach niezaangażowanych w wojnę,
 • wyższej niż zakładano sprzedaży na Ukrainie,
 • wyższych niż zakładano niedoborów na rynku w II połowie 2022, skutkujących wyższymi cenami oraz lepszymi marżami,
 • niższych niż przewidywano kosztów operacyjnych. 

Pozostałe założenia prognozy przedstawione w raporcie bieżącym nr 17/2022 nie uległy zmianie.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.