Current report No 5/2021 / Raport bieżący nr 5/2021

March 29, 2021

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY

Current report No 5/2021 / Raport bieżący nr 5/2021

The financial forecast for FY2021

Date: 2021-03-29

Time of disclosure: 08:10 CET 

Legal basis:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information 

Message: The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the Company's financial forecast for Y2021. 

The Company forecasts that in 2021 will reach the following:

 • Sales revenue at the level between USD 2.7 billion and USD 2.9 billion,
 • Net profit after tax at the level between USD 47 million and USD 51 million. 

Forecasted values result from the Company's strategy including - but not limited to - a greater focus on computing and consumer electronic products – including our own brands -  thru Retail, e-Tail and SMB routes to market as well as our solutions for Data Centers to medium and large enterprises in the geo where we operate.   

The significant assumptions made on the forecasted results are the following:

 • There will not be another lockdown which  will force retail shops to remain closed and lead to significant decrease in consumer spending, 
 • The political situation in the markets we operate will not deteriorate and there will be stability on the financials of the major markets, 
 • There will not be any significant decrease in demand or supply for IT products 
 • The financial environment situation in our major markets of Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus and Slovakia will not deteriorate, as compared to 2020,  
 • There will not be any major devaluations of the currencies of Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine, and therefore it will not negatively affect demand on those markets, 
 • There would be no significant disturbance in the general economic environment in other markets where the Company operates, 
 • There would be no significant decrease in sales of higher-margin products and solutions in both Value Added Distribution (VAD) and private label products, 
 • Competition in all major segments will remain similar to that of 2020, with no new significant market entrants 
 • The Group will continue enjoying the same terms from its key suppliers, 
 • The Smartphones segment will not deteriorate more than 10% compared to FY 2020 in the markets we operate. 
 • There will be no significant shortages of specific components in IT industry, 
 • There will not be significant changes in consumer behavior, 
 • There will not be any new technology marketed which the group does not have access on its distribution.  

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company on a quarterly basis. The monitoring and evaluation criteria will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each quarter of 2021. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.


 

Data sporządzenia:  2021-03-29

Godzina publikacji: 08:10 CET              

Temat: Prognoza wyników finansowych na 2021 rok.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu: Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym ogłasza prognozę wyników finansowych Spółki na 2021 rok. Spółka prognozuje, że w 2021 roku osiągnie: 

 • Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 2,7 mld USD a 2,9 mld USD,
 • Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 47 mln USD a 51 mln USD 

Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki obejmującej – lecz nie ograniczającej się do - większej koncentracji na produktach związanych z przetwarzaniem danych oraz elektronice użytkowej, w tym produktach naszych marek własnych, dystrybuowanych poprzez tradycyjne i internetowe sklepy detaliczne oraz małe i średnie firmy, a także naszych rozwiązaniach dla centrów danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw na rynkach, na którym działamy. 

Istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników są następujące: 

 • Nie wystąpią kolejne blokady które mogą doprowadzić do  zamknięcia sklepów detalicznych oraz znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich, 
 • Sytuacja polityczna na rynkach, na których działamy, nie ulegnie pogorszeniu, a sytuacja finansowa na głównych rynkach będzie stabilna, - Nie wystąpi znaczący spadek popytu lub podaży na produkty IT, 
 • Nie ulegnie pogorszeniu sytuacja finansowa na naszych głównych rynkach w Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Białorusi i Słowacji, w porównaniu z 2020 rokiem, 
 • Nie wystąpi istotna dewaluacja walut w Rosji, Białorusi, Kazachstanie oraz na Ukrainie i tym samym nie wpłynie to negatywnie na te rynki,  
 • Nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka, 
 • Nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i na produkty pod markami własnymi, 
 • Konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2020 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku, 
 • Grupa będzie nadal korzystała z tych samych warunków handlowych u swoich kluczowych dostawców, 
 • Segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 10% w stosunku do 2020 roku, na rynkach, na których działamy, 
 • Nie wystąpią znaczące problemy z dostępnością poszczególnych komponentów IT, 
 • Nie wystąpią znaczące zmiany w zachowaniach klientów, 
 • Nie pojawi się na rynku, żadna nowa technologia, do której Grupa nie miałaby dostępu w ramach swojej dystrybucji. 

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach kwartalnych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym kwartale 2021 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.