Current report No 6/2023 / Raport bieżący nr 6/2023

March 29, 2023

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY, REVENUE

Current report No 6/2023 / Raport bieżący nr 6/2023

The Board of Directors‘ recommendation on the final dividend for Y2022.

Date: 2023-03-29

Time of disclosure: 09:44 CET

Legal basis: Art. 17 ust.1 MAR – inside information. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company") hereby informs that on March 29th, 2023, based on audited consolidated financial statements of the Company for Y2022, made a resolution to recommend to the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders („the AGM”) the payment of a final dividend out of the Y2022 net profit after tax.

The Board of Directors will recommend to the AGM to pay USD 0.25 per share out of the Y2022 net profit after tax. 

All 55,500,000 shares in the Company are subject to the dividend. The Company decided not to pay the dividend out of the treasury stock. 

Regardless of the Board of Directors‘ recommendation, the final decision on the dividend payment and its amount will be at the discretion of the Annual General Meeting of Shareholders. 

On the 1st of December 2022, the Company paid out the interim dividend from the Company's profit for 2022 of USD 0.2 per share.

If the recommendation of the Board of Directors of ASBISc Enterprises is accepted by the Annual General Meeting of Shareholders, the total dividend from the profit for 2022 may amount to USD 0.45 per share.


Data sporządzenia: 2023-03-29

Godzina publikacji: 09:44 CET

Temat: Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2022 r. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 29 marca 2023 r. w oparciu o zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok, podjęła decyzję o zarekomendowaniu zbliżającemu się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2022 rok.  

Rada Dyrektorów będzie rekomendowała ZWZA wypłatę 0,25 USD na akcję z zysku netto po opodatkowaniu za 2022 rok. 

Dywidendą objęte są wszystkie 55.500.000 akcje Spółki. Spółka zdecydowała o niewypłacaniu dywidendy z akcji własnych. 

Niezależnie od rekomendacji Rady Dyrektorów, ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W dniu 1 grudnia 2022 roku Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy z zysku Spółki za 2022 rok w wysokości 0,20 USD na akcję.

W przypadku akceptacji rekomendacji Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises przez ZWZA, całościowa dywidenda z zysku za 2022 r. może wynieść 0,45 USD na akcję.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.