Current report No 7/2024 / Raport bieżący nr 7/2024

April 02, 2024

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY, REVENUE

Current report No 7/2024 / Raport bieżący nr 7/2024

Notification of a change in the number of votes at the general meeting of ASBISC ENTERPRISES PLC by the Zbigniew Juroszek Foundation Family Foundation together with the parent company and related entities and on the indirect purchase of shares by Zbigniew Juroszek.

Date: 2024-04-02

Legal basis: Art. 70 section 1 the Act on Public Offering - acquisition or disposal of a significant block of shares. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company") hereby informs that on April 2nd, 2024, received notifications submitted pursuant to Art. 69 section 1 point 1) and art. 69a section 1 point 3) Act of July 29, 2005. on public offering and conditions for introducing financial instruments to organized trading and on public companies (Dz.U. 2022.2554, i.e. of December 9, 2022, as amended, "Act") on the purchasing on March 27, 2024 25,050 shares of ASBISC ENTERPRISES PLC ("Company") with ISIN number: CY1000031710 (LEI: 5493003481YS4B91ZS67), which resulted in the Zbigniew Juroszek Family Foundation together with the parent company and related entities exceeding 5% of the total number of votes in ASBISC ENTERPRISES PLC.

In total, the Company received two notifications related to the above-mentioned transaction, i.e.: 

a) from the Zbigniew Juroszek Family Foundation that this Foundation, together with the parent entity and related entities, exceeded 5% of the total number of votes in ASBISC ENTERPRISES PLC., 

b) from Zbigniew Juroszek on the indirect purchase of ASBISC ENTERPRISES PLC shares. 

The notifications are attached to this current report.


 

Data sporządzenia: 2024-04-02

Temat:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na walnym zgromadzeniu ASBISC ENTERPRISES PLC. przez Fundację Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna wraz z podmiotem dominującym i podmiotami powiązanymi oraz o pośrednim nabyciu akcji przez Zbigniewa Juroszka. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.  

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISC ENTERPRISES PLC ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 02 kwietnia 2024 r. otrzymała zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt. 3)  ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dn. 09.12.2022r. z późniejszymi zmianami „Ustawa”) o nabyciu  w dniu 27.03.2024r.  25.050 sztuk akcji ASBISC ENTERPRISES PLC („Spółka”) o numerze  ISIN: CY1000031710 (LEI:  5493003481YS4B91ZS67), które spowodowało przekroczenie przez  Fundację Zbigniewa Juroszka Fundację Rodzinną  łącznie z podmiotem dominującym i podmiotami powiązanymi  5% ogólnej liczby głosów w spółce ASBISC ENTERPRISES PLC. 

Łącznie Emitent otrzymał dwa zawiadomienia związane z wyżej wymienioną transakcją, tj.: 

a) od Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacji Rodzinnej o przekroczeniu przez tę Fundację łącznie z podmiotem dominującym i podmiotami powiązanymi 5% ogólnej liczby głosów w spółce ASBISC ENTERPRISES PLC.,

b) od Zbigniewa Juroszka o nabyciu pośrednim akcji ASBISC ENTERPRISES PLC. Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.