Current report no.6/2008 / Raport bieżący nr. 6/2008

April 15, 2008

Current report no.6/2008 / Raport bieżący nr. 6/2008

The Board of Directors of ASBISC Enterprises PLC informs that the Annual General Shareholders Meeting will be held on 7 of May 2008.

From: ASBISC Enterprises PLC

Issued on: 15 April 2008

Subject: Date of the Annual General Shareholders Meeting of Asbisc Enterprises Plc

Current report number: 6/2008

The Board of Directors of ASBISC Enterprises PLC informs that pursuant to Article 125 of the Cyprus Company Law, the Board of Directors of ASBISC Enterprises PLC convenes a Annual General Shareholders Meeting of ASBISC Enterprises PLC, to be held on 7 of May 2008 at 9:30 am at the Company’s headquarters at Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus with the following agenda:

Agenda:
1. Opening of the General Meeting of Shareholders;
2. Election of the Chairman of the General Meeting of Shareholders;
3. Establishing correctness of calling the General Meeting of Shareholders and its capability to make resolutions;
4. Receiving and considering the report of the directors and the financial statement of accounts and the balance sheet of the company for the year ended 31 December 2007 with the auditors’ report;
5. Approval and adoption of the directors’ and auditors’ reports of the Company for the year ended 31 December 2007;
6. Approval and adoption of the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2007;
7. Approval and adoption of the auditors’ remuneration for the year ended 31 December 2007;
8. Appointment of the auditors of the company and authorization of the board of directors of the Company to fix their remuneration for the year 2008 at a later date;
9. Considering and adopting a resolution on re-election of Directors;
10. Declaration of a final dividend of USD 0.06 per share for the year ended 31 December 2007;
11. Closing of the General Meeting of Shareholders.

 
Pursuant to article 72 of Articles of Association of ASBISC Enterprises PLC, the Board of Directors of the Company, hereby announces that the right to participate in the General Meeting of Shareholders is vested to Shareholders who have submitted to the Company inscribed deposit certificates at least two days before the date of the General Meeting and will not collect such certificates before the end of the Meeting. The deposit certificates of the shares should be submitted to the Company’s headquarters (the Board of Directors Office) at Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus by 5:00 pm on 2 May 2008.

Copies of the documents and information materials prepared for the General Shareholders Meeting, as required by the law, shall be available in ASBISC Enterprises PLC. headquarters between 9 a.m. and 5 p.m.

The shareholders may participate in the General Shareholders Meeting and exercise the voting rights in person or by proxy. The shareholders shall be admitted to the General Shareholders Meeting against presentation of the identity cards. The attorney of the shareholders shall be obliged to present the identity card, a valid proxy and, in case of representation of the company - an excerpt from the company’s register identifying the person entitled to act in the name and on behalf of the company.                
           

Legal grounds: Paragraph 39 sec. 1 passage 1) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities.

Signed by:

/s/ Tziamalis Constantinos
Investor Relations and Credit DirectorOd: ASBISC Enterprises Plc

Data: 15 kwietnia 2008 r.

Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASBISc Enterprises Plc

Raport bieżący nr: 6/2008


Rada Dyrektorów ASBISC Enterprises PLC informuje, że działając na podstawie artykułu 125 Cypryjskiego Prawa Spółek zwołuje Walne Zgromadzenie ASBISC Enterprises PLC, na dzień 7 maja 2008 r., na godzinę 9:30 w siedzibie Spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 r. wraz z raportem audytorów;
5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i  Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.;
6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.;
7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Audytora za rok zakończony 31 grudnia 2007;
8. Wybór audytora Spółki i upoważnienie  Rady Dyrektorów Spółki do ustalenia wynagrodzenia dla audytora za 2008 r. w późniejszym terminie;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o ponownym wyborze Dyrektorów;
10. Deklaracja o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.;
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISC Enterprises PLC, Rada Dyrektorów Spółki ogłasza że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci udziałowcy, którzy dostarczyli do Spółki certyfikaty depozytowe, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, i nie odbiorą tych certyfikatów przed końcem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus przed 17:00 w dniu 2 maja 2008 r.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, ważnego pełnomocnictwa oraz w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika.


Podstawa prawna:
Paragraf 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisano przez:

/p/ Constantinos Tziamalis
Dyrektor ds. Kontroli kredytów oraz relacji inwestorskich

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.