Current report #4/ Raport bieżący #4

October 29, 2007

Current report #4/ Raport bieżący #4

Registration in the NDS of 55,475,248 Company shares; admitting to trading on the main market 55,475,248 Company shares /Rejestracja w KDPW 55.475.248 akcji Spółki; dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 55.475.248 akcji Spółki

Current report of ASBISc Enterprises Plc no. 4/2007 of October 26, 2007

Subject: Registration in the NDS of 55,475,248 Company shares; admitting to trading on the main market 55,475,248 Company shares (Company shares are not designated with any series number).

Legal basis: Art. 56 sec. 1 item 2 of the Offering Act - current and periodical information;

Contents of the report:

Pursuant to § 34 item 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of October 19, 2005 on current and periodical information submitted by the issuers of securities (Dz. U. of 2005 No. 209, item 1744), ASBISc Enterprises Plc (the “Company”) hereby declares that:

  • today we received the Communication from the National Depository for Securities (the “NDS”) Operations Department of October 26, 2007, pursuant to which, on the basis of Resolution No. 723/07 of the Management Board of the NDS of October 9, 2007, 55,475,248 registered ordinary shares with a nominal value of USD 0.20 each, designated with the code CY1000031710, were registered in the NDS;
  • pursuant to Resolution No. 836/2007 of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. (the “WSE”) of October 26, 2007, the Management Board of the WSE decided to admit to trading on the main market 55,475,248 registered ordinary shares with the nominal value of USD 0.20 each. Furthermore, 24.752 of the registered ordinary shares, each of 0.20 USD nominal value, will be admitted to trading on the main market only upon their registration in the NDS. The Company’s shares are not designated with any series.

Raport bieżący ASBISc Enterprises Plc nr 4/2007 z dnia 26 października 2007 r.

Temat: Rejestracja w KDPW 55.475.248 akcji Spółki; dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 55.475.248 akcji Spółki (akcje Spółki nie są oznaczone seriami).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe;

Treść raportu:

Zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) informuje, że:

  • w dniu dzisiejszym otrzymała Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 26 października 2007 roku, zgodnie z którym, na podstawie uchwały nr 723/07 Zarządu KDPW z dnia 9 października 2007 roku, w KDPW zostało zarejestrowanych 55.475.248 akcji zwykłych imiennych Spółki o wartości nominalnej 0,20 USD każda i oznaczonych kodem CY1000031710;
  • zgodnie z uchwałą nr 836/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 26 października 2007 r. Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 55.475.248 akcji zwykłych imiennych Spółki o wartości nominalnej 0,20 USD każda. Ponadto, 24.752 akcje zwykłe imienne Spółki o wartości nominalnej 0,20 USD każda zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem ich rejestracji w KDPW. Akcje Spółki nie są oznaczone seriami.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.